Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-712-25.09.2009-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության (2004 թվական, նոյեմբերի 24, ՀՕ-142-Ն) oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածում բոլոր «երկու միլիոն» բառերը փոխարինել «չորս միլիոն» բառերով, իսկ բոլոր «մեկ միլիոն» բառերը փոխարինել «երկու միլիոն» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի  12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2.5 տոկոսը» բառերը փոխարինել «5 տոկոսը» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի  19-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ժե) ենթակետից հետո լրացնել նոր «ժե.1)» ենթակետով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«ժե.1) առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ քննարկում է երաշխավորված ավանդի` սույն օրենքով սահմանված չափերի վերանայման հարցը` Հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանության տեսանկյունից.»:

Հոդված 4.   Օրենքի  23-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ)» ենթակետում`

1)  առաջին պարբերության «կենսաթոշակային հիմնադրամին մուծումներ» բառերը փոխարինել «պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ» բառերով.

2) վերջին պարբերության «ծախuերը:» բառը փոխարինել «ծախսերը,» բառով.

3) լրացնել նոր պարբերությամբ, հետեւյալ բովանդակությամբ`
«հիմնադրամի բնականոն գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ հարկերի, տուրքերի, պարտադիր այլ վճարների, վարձակալական վճարների, բանկային, կոմունալ  ծառայություններից օգտվելու հետ կապված ծախսերը:»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ  օրը:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, որպես միակ հիմնադիր, Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամում կարող է կատարել մինչեւ հինգ միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամի ներդրում:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ ««Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների ընդունման

Նախագծերի ներկայացումը պայմանավորված է հետեւյալ հանգամանքներով. ավանդների երաշխավորման համակարգի դերը եւ նշանակությունը հատկապես կարեւորվում է ֆինանսական ցնցումների եւ ճգնաժամերի պայմաններում: Արդյունավետ երաշխավորման համակարգի առկայությունը կարող է առանցքային նշանակություն ունենալ ֆինանսական շուկաների նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացման գործում: Միջազգային ֆինանսական շուկաներում ստեղծված իրավիճակի պայմաններում, մի շարք երկրների կողմից վերանայվում են ավանդների ապահովագրման համակարգերի գործունեությունը եւ դրանց հետ կապված խնդիրները: Ներկայումս երկրների կողմից միջոցառումներ են իրականացվում այդ համակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել է երաշխավորված ավանդների ծածկույթի ներկայիս մակարդակի գնահատում: Արդյունքում պարզվել է, որ ԵՄ օրենսդրության չափանիշներին առավելագույնս համապատասխանելու եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառուցվածքային ուղենիշը բավարարելու նպատակով անհրաժեշտ է օրենսդրորեն նախատեսել երաշխավորված ավանդների չափի եւ դրա ֆինանսավորման անհրաժեշտությունից բխող միջոցառումների պարբերաբար վերանայման քաղաքականության ներդրում  եւ երաշխավորված ավանդների չափի ավելացման արդյունքում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի միջոցների համալրման մեխանիզմների սահմանում: