Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-149-30.10.2003-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ,ՍԱ,ԳԿ,ԱՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի՝

ա) եկամուտների գծով՝ 334.7 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի),

բ) ծախսերի գծով՝ 377.6 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ) դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 42.9 մլրդ դրամ.

2) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2004 թվականի բյուջեն կկազմի`

ա) եկամուտների գծով 68.3 մլրդ դրամ (ներառյալ՝ անմիջապես պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաեւ պետական բյուջեով եւ համայնքների բյուջեներով պահպանվող հիմնարկներից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող եկամուտները),

բ) ծախսերի գծով՝ 68.3 մլրդ դրամ.

3) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 2004 թվականի բյուջեները կկազմեն՝

ա) եկամուտների գծով՝ 23,1 մլրդ դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական տրանսֆերտները),

բ) ծախսերի գծով՝ 23,1 մլրդ դրամ:

Հոդված 2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեն՝
 
հազար դրամներով
1. Եկամուտների գծով 
274,122,538.0
2. Ծախսերի գծով՝ 
317,039,161.7
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)
42,916,623.7

Հոդված 3 . Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ծածկմանն ուղղել հետեւյալ միջոցները՝
 
հազար դրամներով
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
42,916,623.7
այդ թվում՝
Ա. Ներքին աղբյուրներ
5,268,554.0
այդ թվում՝
1.Պետական արժեթղթեր` ընդամենը
5,268,554.0
որից`
ա) գանձապետական պարտատոմսեր
5,300,000.0
բ) մուրհակների մարում 
(6,446.0)
գ) պետական ներքին շահող փոխատվության պարտատոմսերի ետգնում
(25,000.0)
2. Ներքին այլ աղբյուրներ
Բ. Արտաքին աղբյուրներ 
37,648,069.7
այդ թվում`
1. Վարկերի ստացում
45,651,012.7
2. Վարկերի մարում
(8,002,943)

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին՝ օրենքով վերապահված իրավասությունների սահմաններում ձեռնարկել միջոցներ 2004 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սղաճի չափը 2003 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ մինչեւ 3.0 տոկոս պահելու ուղղությամբ:

Հոդված 5. Սահմանել, որ՝

1) 2005 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության զուտ պարտավորությունների տարեկան չափաքանակը կազմելու է մինչեւ 8,350.0մլն դրամ : Այդ չափաքանակը կարող է գերազանցվել միայն եռամսյակների ընթացքում՝ եռամսյակի վերջում պահպանելով մինչեւ 8,350.0 մլն դրամի մակարդակը: Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության զուտ պարտավորությունների գերազանցումը եռամսյակի ընթացքում չի կարող լինել ավելի, քան նախորդ եռամսյակում հավաքագրված աճողական հարկային եկամուտների 10 տոկոսը .

2) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության զուտ պարտավորությունները որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հաշվեկշռի ստորեւ ներկայացվող պահանջների եւ պարտավորությունների տարբերությամբ՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պահանջները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ՝

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրված վարկեր,

- Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր.

բ) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի զուտ պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ՝

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշիվներ,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մարդասիրական օգնության հաշիվներ,

- ծրագրերի իրագործման գրասենյակների հաշիվներ,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ցպահանջ ավանդներ,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ժամկետային ավանդներ,

- Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի հաշիվ:

Հոդված 6. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները, ըստ ձեւավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետեւյալ չափերով՝
հազար դրամներով
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
274,122,538.0
որից՝
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
262,472,301.0
որից՝
1.Հարկային եկամուտներ 
242,555,938.0
2. Պետական տուրք 
14,568,988.0
3. Ոչ հարկային եկամուտներ 
5,347,375.0
Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
723,400.0
այդ թվում` 
Երեւան քաղաքում տեղաբաշխված պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից
300,000.0
Գ.ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ 
10,926,837.0

Հոդված 7. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները, ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետեւյալ չափերով՝
   
հազար դրամներով
խումբ
ենթա-խումբ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
317,039,161.7
այդ թվում  
01
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
33,034,848.0
այդ թվում  
01
Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում
6,248,003.6
02
Պետական ֆինանսական կառավարում
7,374,821.5
03
Արտաքին քաղաքական գործունեություն
6,306,547.7
04
Արտաքին տնտեսական աջակցություն
11,124,065.7
05
Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն
656,758.7
06
Ընտրություններ եւ հանրաքվեներ
116,593.7
07
Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ
1,208,057.1
02
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
49,628,987.9
այդ թվում  
01
Ռազմական կարիքներ
49,628,987.9
03
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
25,067,996.3
այդ թվում  
01
Հասարակական կարգի պահպանություն
13,458,687.8
02
Ազգային անվտանգություն
5,873,465.1
03
Դատական գործունեություն
5,735,843.4
04
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
42,061,313.7
այդ թվում  
01
Կրթության եւ գիտության բնագավառում պետական կառավարում
190,324.7
03
Տարրական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
29,223,858.6
04
Հատուկ ընդհանուր կրթություն
2,432,485.9
05
Արտադպրոցական դաստիարակություն
708,497.7
06
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
359,907.3
07
Միջին մասնագիտական կրթություն
1,213,269.2
08
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթություն
3,886,319.5
09
Լրացուցիչ կրթություն
725,018.7
10
Գիտություն
3,321,632.1
05
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
25,011,063.8
այդ թվում  
01
Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում
502,488.7
02
Հիվանդանոցային բուժօգնություն
12,921,782.7
03
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն
8,716,495.0
04
Հիգիենիկ - հակահամաճարակային ծառայություններ
1,000,000.0
05
Առողջապահական այլ ծառայություններ եւ ծրագրեր
1,870,297.4
06
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
36,452,513.0
այդ թվում  
01
Սոցիալական ապահովագրության եւ սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում
647,750.8
02
Կենսաթոշակային ապահովում
13,519,331.2
03
Պետական նպաստներ բնակչությանը
17,010,389.2
04
Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ
2,521,416.3
05
Այլ սոցիալական ծրագրեր
2,753,625.5
07
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ
8,192,571.2
այդ թվում  
01
Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի եւ կրոնի բնագավառում պետական կառավարում
404,071.5
02
Գրադարաններ
440,907.9
03
Թանգարաններ եւ ցուցահանդեսներ
650,312.4
04
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
105,496.2
05
Այլ մշակութային հիմնարկներ
209,693.8
06
Արվեստ
1,196,423.9
07
Կինեմատոգրաֆիա
432,960.6
08
Հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում
86,213.3
09
Սպորտ
880,611.5
10
Հեռուստառադիոհաղորդումներ
3,054,097.2
11
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ
418,435.7
12
Տեղեկատվության ձեռք բերում
49,313.6
14
Երիտասարդական ծրագրեր
183,811.3
15
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ
80,222.3
08
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
16,227,627.6
այդ թվում  
02
Բնակարանային տնտեսություն եւ բնակարանային շինարարություն
2,238,139.9
03
Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում եւ փողոցների մաքրում
15,744.5
04
Ջրամատակարարում եւ կոյուղու համակարգերի շահագործում
11,103,829.7
05
Այլ ծրագրեր
2,869,913.5
09
ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏՒԿ ՀԱՄԱԼԻՐ
13,390,891.7
այդ թվում  
01
Վառելիքային եւ էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում
302,912.8
02
Էլեկտրաէներգետիկա
13,087,978.9
10
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
14,355,378.9
այդ թվում  
01
Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում
271,220.4
02
Հողերի բարելավման աշխատանքներ
3,370,890.6
03
Ձկնաբուծություն, ջրային տնտեսություն
2,209,137.7
04
Բույսերի պաշտպանություն
272,714.0
05
Անասնաբուժություն եւ հակահամաճարակային միջոցառումներ
1,058,346.0
06
Անտառային տնտեսություն
188,656.0
07
Տոհմաբուծություն,սերմնաբուծություն եւ այլ ծրագրեր
6,984,414.2
11
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5,137,727.6
այդ թվում  
01
Արդյունաբերության, հանքային հանածոների պաշարների, շինարարության եւ բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում
1,126,022.5
02
Լեռնահանքային արդյունաբերություն եւ երկրաբանահետախուզություն
33,107.4
04
Նախագծահետախուզական աշխատանքներ
339,300.0
05
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
200,579.4
06
Բնապահպանական այլ միջոցառումներ
2,072,486.7
07
Այլ ծրագրեր
1,366,231.6
12
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ
15,481,603.4
այդ թվում  
01
Տրանսպորտի եւ կապի բնագավառում պետական կառավարում
295,317.2
02
Ավտոմոբիլային եւ քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ
622,200.0
05
Օդային տրանսպորտ
(440,000.0)
07
Ճանապարհային տնտեսություն
14,879,464.2
08
Կապ
124,622.0
13
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2,880,473.6
այդ թվում  
01
Առեւտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության եւ ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում
241,466.9
03
Նյութական ռեսուրսների պետական պահուստների ձեւավորում եւ պահպանում
2,290,600.0
04
Զբոսաշրջիկություն
90,000.0
05
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ
258,406.7
14
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
30,116,165.0
այդ թվում  
01
Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ
13,231,495.1
02
Տրանսֆերտային վճարումներ ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներ
10,696,131.4
06
Այլ ծրագրեր
6,188,538.5

Հոդված 8. Հաստատել սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները, ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետեւյալ չափերով՝
հազար դրամներով
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
317,039,161.7
այդ թվում՝  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
244,120,311.5
այդ թվում՝  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
22,794,844.0
այդ թվում՝  
- քաղաքացիական ծառայողների պարգեւատրման ֆոնդ
449,926.5
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ
13,231,495.1
այդ թվում՝  
Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց
7,600,733.1
Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց
5,630,762.0
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ
14,098,372.1
այդ թվում՝  
Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ
131.4
Ձեռնարկություններին եւ կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ
14,098,240.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
49,825,588.5
այդ թվում՝  
Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ
10,696,000.0
Թոշակներ
13,506,331.2
Կրթաթոշակներ
1,328,392.2
Նպաստներ
17,034,459.2
Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ
7,260,405.9
այդ թվում՝  
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ
2,516,531.5
- ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում
23,580.0
- ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ
3,541,694.4
- օտարերկրյա պետություններին եւ միջազգային կազմակերպություններին
1,178,600.0
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
144,170,011.8
այդ թվում՝  
Ապրանքների ձեռքբերում
6,840,490.5
այդ թվում՝  
Գույք, գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր
1,766,685.1
այդ թվում՝  
- գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր
770,332.7
- գույք եւ սարքավորումներ
252,442.9
- փափուկ գույք եւ հանդերձանք
743,909.5
Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր
1,520,831.4
Սննդամթերք
2,834,116.1
Այլ ծախսեր
718,857.9
Գործուղումներ եւ ծառայողական ուղեւորություններ
1,377,396.6
Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ
1,871,188.9
Կապի ծառայությունների վճարներ
1,325,567.8
Կոմունալ ծառայությունների վճարներ
1,710,453.0
այդ թվում՝  
Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի եւ ջեռուցման ծախսեր
1,563,648.4
Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր
100,147.1
Այլ կոմունալ ծախսեր
46,657.5
Այլ ծախսեր
131,044,915.0
այդ թվում՝  
Գույքի վարձակալության ծախսեր
103,663.4
այդ թվում՝  
- շենքերի, շինությունների եւ բնակարանների վարձակալության ծախսեր
103,663.4
Արտագերատեսչական պահպանության ծախսեր
580,000.0
Հարկերի, տուրքերի եւ այլ պարտադիր վճարների կատարման ծախսեր
38,900.0
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսեր
39,600.0
Ներկայացուցչական ծախսեր
461,674.2
Ղեկավարի ֆոնդ
150,000.0
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
129,671,077.4
այդ թվում՝  
- ՀՀ դեսպանությունների եւ ռազմական կցորդների պահպանման ծախսեր
3,840,776.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
61,605,484.5
այդ թվում՝  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
46,703,330.1
այդ թվում՝  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
11,503,817.2
ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
1,912,913.5
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
15,500.0
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
2,172,000.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
29,786,078.9
այդ թվում՝  
Շենքերի, շինությունների եւ բնակարանների ձեռքբերման ծախսեր
379,859.0
Սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր
20,810,413.3
Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր
126,140.0
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
8,469,666.6
ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ-ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
913,020.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
400,000.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
14,902,154.4
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՀԱՆԱԾ ՄԱՐՈՒՄԸ
11,313,365.7
այդ թվում՝  
Ներքին վարկավորում՝ հանած մարումը
189,300.0
այդ թվում՝  
վարկավորում
689,300.0
վարկի վերադարձ
(500,000.0)
Արտաքին վարկավորում՝ հանած մարումը
11,124,065.7
այդ թվում՝  
վարկի վերադարձ
(75,934.3)
վարկավորում
11,200,000.0

Հոդված 9. Սահմանել, որ՝

1) 2005 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի շարունակի 2004 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձեւակերպումների իրականացումը.

2) 2004 թվականի ընթացքում պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված միջոցները կուտակվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում՝ սեփականաշնորհման հատուկ հաշվում.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը տրամադրվում է մինչեւ 2006 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

4) 2004 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 20,000.0 դրամ, հարկային եւ մաքսային ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը՝ 55,500.0 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետական մարմնի քաղաքացիական ծառայողների տարեկան պարգեւատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մարմնի գծով Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսի չափով.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2004 թվականի բյուջետային տարում էլեկտրաէներգիայի անընդհատ եւ անխափան մատակարարում պահանջող առավել կարեւոր նշանակության սպառողների համար էլեկտրաէներգիա բաշխող ընկերություններին բյուջետային երաշխիքներ չի տրամադրում.

6) կապիտալի գործառնություններից եկամուտների գծով՝ սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր գումարը տարվա ընթացքում փաստացի գերազանցած մուտքերը, Երեւան քաղաքի մասով, ուղղվում են Երեւան քաղաքում 1987-1991 թվականներին պետական կամ հասարակական կարիքների համար իրացված տարածքների բնակտարածություններից զրկված բնակիչների, ինչպես նաեւ վթարային շենքերի բնակիչների բնակարանային (ներառյալ՝ շենքերի վերաբնակեցման, ամրացման, քանդման) եւ այլ համաքաղաքային խնդիրների լուծմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած նախահաշվին համապատասխան.

7) ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքում վճարվող վճարների հաշվին Երեւան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած տարեկան նախահաշվին համապատասխան.

8) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 281 -րդ հոդվածի I մասի 1.1-րդ կետի «դ» ենթակետով եւ 1.2 կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերով թվարկված՝ Երեւան քաղաքի տարածքում գոյացող եկամտատեսակները 2004 թվականին (մինչեւ Երեւան քաղաքի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունումը) ամբողջությամբ ուղղվում են Երեւան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորմանը.

9) համայնքների բյուջեներին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 57-րդ հոդվածով եկամտահարկից եւ շահութահարկից նախատեսված մասհանումները 2004 թվականի բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չեն կատարվում, իսկ բնապահպանական վճարներից մասհանումները կատարվում են «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով.

10) սույն օրենքով համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների ձեւով տրամադրվող հատկացումների ընդհանուր գումարը ներառում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2002 թվականի բյուջեներում եկամուտների կորուստների փոխհատուցման համար Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից հատկացվող գումարները.

11) սույն օրենքով նախատեսված ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների ընդհանուր գումարի՝ ըստ առանձին համայնքների բաշխման նպատակով իրականացվող հաշվարկներում (համաձայն «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասի) օգտագործվում են յուրաքանչյուր համայնքի գծով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված՝ այդ համայնքի բյուջե 2002 թվականին վճարման ենթակա հողի հարկի եւ գույքահարկի տարեկան գումարները (առանց հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով 2002 թվականի hունվարի 1-ի դրությամբ առկա չմարված ապառքների, տույժերի եւ տուգանքների, ինչպես նաեւ 2002 թվականին հաշվարկված տույժերի եւ տուգանքների գումարների), ավելացված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2002 թվականի բյուջեներում եկամուտների կորուստների գումարները.

12) hամայնքների բյուջեներին` սույն օրենքով նախատեսված ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2002 թվականի բյուջեներում առաջացած եկամուտների կորուստների փոխհատուցման համար նախատեսված ամբողջ գումարի վճարմամբ, այդ կորուստները համարվում են ամբողջությամբ փոխհատուցված.

13) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2003 թվականի բյուջեներում առաջացող եկամուտների կորուստների գումարները փոխհատուցվելու են Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության նյութական խրախուսման եւ սոցիալական զարգացման 2004 թվականի ֆոնդը ձեւավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, անհատ ձեռնարկատերերի (ձեռներեցների) մոտ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված ստուգումներով եւ վերստուգումներով՝ հարկերը եւ պարտադիր այլ վճարները թաքցնելու համար գանձված գումարներից 10 տոկոս մասհանումների հաշվին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի նյութական խրախուսման եւ սոցիալական զարգացման 2004 թվականի ֆոնդը՝ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությունը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված կարգով գանձված մաքսավճարի հաշվին:

Սույն մասում նշված ֆոնդերի գումարների օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձեւով: Ֆոնդերի միջոցները, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացվող ամենամսյա հաշվետվության հիման վրա, ձեւակերպվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան եկամուտ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես պետական բյուջեի համապատասխան ծախս.

15) պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման վրա գույք առանձնացնելիս, գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկը պարտավոր է մատակարարին վճարել վերջինիս ներկայացրած հարկային հաշվում առանձնացված ավելացված արժեքի հարկի գումարը, մատակարարի անունից այն վճարելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համապատասխան եկամտային հաշվին, որպես մատակարարի` ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտավորության կատարում.

16) մինչեւ 2003 թվականի դեկտեմբերի 31-ն իրականացված՝ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալի նվազեցման ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման վրա ակտիվների կազմից գույքի առանձնացման ժամանակ իրացման շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված` ավելացված արժեքի հարկի գծով ապառքի եւ դրա նկատմամբ հաշվարկված՝ 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չվճարված տույժերի ընդհանուր գումարի չափով` նշված ապառքը մարելու եւ տույժերը վճարելու նպատակով մատակարար կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվում է սուբսիդիաներ առանց սահմանափակման.

17) քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից ծագած պարտքի բռնագանձման հարկադիր կատարման վարույթի ընթացքում սահմանված կարգով պարտքի դիմաց պետական կառավարչական հիմնարկի ձեռքբերած գույքի իրացումից եկամուտները հաշվեգրվում են այն հաշիվներին, որտեղ պետք է հաշվեգրվեր տվյալ պարտքի գումարը.

18) սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ մասի իմաստով՝

ա) նախորդ տարիների բյուջետային պարտավորություն է համարվում մի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության անունից գործող պետական մարմինների, հիմնարկների, մյուս կողմից՝ իրավաբանական անձանց, քաղաքացիների կամ համայնքների միջեւ քաղաքացիաիրավական, աշխատանքային հարաբերություններով գործարքից կամ օրենքի, այլ իրավական ակտի ուժով ծագած եւ բյուջետային տարվա առաջին օրվա դրությամբ կետանցված վճարային պարտավորությունը,

բ) վճարային պարտավորությունը համարվում է ծագած, եթե պարտատերը օրենքի, իրավական ակտի կամ պայմանագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ձեռք է բերել որոշակի ժամկետում համապատասխան չափով գումարի ստացման պահանջի իրավունքը,

գ) վճարային պարտավորությունը համարվում է կետանցված, եթե դրա վճարման՝ օրենքով, իրավական ակտով կամ պայմանագրով որոշված կատարման ժամկետը լրացել է.

19) սույն օրենքով սահմանված մորատորիումի ողջ ժամանակահատվածում նախորդ բյուջետային տարիներին առաջացած պարտքերի նկատմամբ տոկոսներ եւ տույժեր չեն հաշվարկվում.

20) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 10. Հաստատել՝

1) սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների՝ սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների ձեւով տրամադրվող հատկացումների՝

ա) ըստ գործոնների բաշխման ենթակա հետեւյալ ընդհանուր գումարները՝

- «ա» գործոնով եւ 300-ից ոչ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներին տրամադրվող դոտացիայի ընդհանուր գումարը՝ 4,300,000.0 հազար դրամ, որից 300-ից ոչ ավելի բնակիչ ունեցող յուրաքանչյուր համայնքին տրամադրվող դոտացիայի տարեկան գումարը՝ 1,500.0 հազար դրամ,

- «բ» գործոնով տրամադրվող դոտացիայի ընդհանուր գումարը՝ 6,282,120.1 հազար դրամ,

բ) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2002 թվականի բյուջեներում եկամուտների կորուստների փոխհատուցմանն ուղղման ենթակա տարեկան գումարը՝ 113,879.9 հազար դրամ.

3) համայնքների բյուջեներին «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով դոտացիաներ տրամադրելու համար սույն օրենքի N 1 հավելվածով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալի բաշխումն ըստ առանձին համայնքների՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2004 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ 1,514,500.0 հազար դրամ գումարով (սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն).

5) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2004 թվականի բյուջեն, եկամուտների եւ ծախսերի գծով՝ 68,258,907.7 հազար դրամ գումարով՝ սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն.

6) Սեւանա լճի վերականգնման 2004 թվականի տարեկան ծրագրի շրջանակներում՝ Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը՝ սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն.

7) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2004 թվականի՝

ա) ծախսերի նախահաշիվը՝ 13,155,240.0 հազար դրամ գումարով (սույն օրենքի N 6 հավելվածի համաձայն), որից վարչական ծախսերը՝ 2,310,163.2 հազար դրամ,

բ) կապիտալ ներդրումների առավելագույն սահմանաքանակը՝ 5,221,793.7 հազար դրամ.

8) կրթության զարգացման 2001-2005 թվականների պետական ծրագրի 2004 թվականի տարեկան միջոցառումները` սույն օրենքի N 7 հավելվածի համաձայն.

9) «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համապատասխան բնապահպանական ծրագրերի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից սուբվենցիաներ ստացող համայքների ցանկը եւ այդ սուբվենցիաները տրամադրելու համար նախատեսված հատկացումների գումարները` սույն օրենքի N 8 հավելվածի համաձայն.

10) սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին պետության կարիքների (բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող ծրագրերի, արտասահմանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պետական հիմնարկների եւ ներկայացուցիչների գործունեության ապահովման ծրագրերի, ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների եւ արտաքին այլ դոնորների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 2004 թվականին իրականացվող նպատակային ծրագրերի) համար 2004 թվականին իրականացվող գնումների անվանացանկը` ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման՝ սույն օրենքի N 9 հավելվածի համաձայն:

Հոդված 11. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը 2004 թվականին անհրաժեշտության դեպքում՝

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն խմբին եւ ենթախմբին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջեւ՝ նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն խմբին եւ ենթախմբին դասվող՝ սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի ներկայացմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության մարմինների ցանկերում.

3) սույն մասով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը եւ ստացված եկամուտներն առանձին հավելվածով արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում, Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների եւ որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային կամ մաքսային մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում եւ պետական հիմնարկներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների եւ վերստուգումների արդյունքում առաջադրված լրացուցիչ հարկային եւ մաքսային պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաեւ կազմակերպությանը հանձնված գույքի գրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ) պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքն ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի գումարի գծով ծախսերը,

ե) մինչեւ 2003 թվականի դեկտեմբերի 31-ն իրականացված՝ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալի նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույքի առանձնացման իրացման շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գծով ապառքի եւ դրա նկատմամբ հաշվարկված՝ 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չվճարված տույժերի չափով՝ նշված ապառքը մարելու եւ տույժերը վճարելու նպատակով մատակարար կազմակերպություններին սուբսիդիաների տրամադրման գծով ծախսերը,

զ) սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական եւ ավտոմեքենայի պետհամարանիշ տալու, ինչպես նաեւ ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջներին համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը.

4) պետական սեփականություն համարվող գույքը հիմնադրամներին վարձակալության հանձնելիս` հաշվարկված վարձակալական վճարները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում, թողնել հիմնադրամների տնօրինությանը՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճար՝ առանց սահմանափակման, այդ գումարներն արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունների ծախսային մասում՝ որպես պետական բյուջեից հիմնադրամներին կատարված հատկացումներ, իսկ եկամուտներում՝ որպես պետական բյուջե այդ հիմնադրամների կողմից մուծված վարձակալական նույն չափերի վճարների ստացում.

5) բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում պետական բյուջեում՝ սույն օրենքի համաձայն բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար միջոցների անբավարարության առաջացման դեպքում ժամանակավորապես՝ մինչեւ 2004 թվականի դեկտեմբերի 15-ը վերականգնելու պայմանով, ներգրավել պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված միջոցների կուտակման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում բացված սեփականաշնորհման հատուկ հաշվում միջոցների առկա մնացորդները` ներկայացնելով հատուկ հաշվի շարժը Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում (առանձին հավելվածով).

6) սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների, ըստ ձեւավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի գծով սահմանված համապատասխան գումարները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ լրացուցիչ ստացված եկամուտների գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ եւ 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների, ինչպես նաեւ բյուջետային ծախսերի ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները եւ N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները, եւ դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

7) բյուջետային վարկերի վերադարձից ստացվող մուտքերի սույն օրենքով սահմանված գումարը պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ բյուջետային վարկերի վերադարձից լրացուցիչ ստացված մուտքերի չափով ավելացնել N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները եւ դրա օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

8) բյուջետային տարվա արդյունքներով՝ գերազանցել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը՝ ներքին եւ արտաքին աղբյուրներից ստացված փոխառությունների՝ սույն օրենքով նախատեսված մարումների գծով առաջացող տնտեսումների գումարի չափով եւ նույն չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածներով հաստատված ծախսերի եւ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարները, 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները եւ N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները, եւ դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

9) վերաբաշխել սույն օրենքի`

ա) N 3 հավելվածով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի ծախսերը (ինչպես ըստ ծախսային հոդվածների, այնպես էլ կոմիտեի կենտրոնական ապարատի եւ ստորաբաժանումների միջեւ), այն պայմանով, որ թույլ չտրվի կոմիտեի՝ սույն օրենքի N 1 հավելվածում նախատեսված ծախսային ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալների փոփոխություն եւ սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարի կրճատում՝ 15 տոկոսի, կամ ավելացում՝ 30 տոկոսի չափով,

բ) N 4 հավելվածով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2004 թվականի ծախսերը (ըստ ծախսային ծրագրերի), այն պայմանով, որ թույլ չտրվի հիմնադրամի՝ սույն օրենքի N 1 հավելվածում նախատեսված ծախսային ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալների փոփոխություն եւ սույն օրենքի N 4 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով նախատեսված ծախսերի կրճատում՝ 15 տոկոսի, կամ ավելացում՝ 30 տոկոսի չափով.

10) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի եւ սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով պայմանավորված փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի NN 3-5 եւ 7 հավելվածներում.

11) կապիտալի գործառնություններից եկամուտների գծով՝ սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր գումարը տարվա ընթացքում փաստացի գերազանցած մուտքերը, Երեւան քաղաքի մասով, ուղղել Երեւան քաղաքում 1987-1991 թվականներին պետական կամ հասարակական կարիքների համար իրացված տարածքների բնակտարածություններից զրկված բնակիչների, ինչպես նաեւ վթարային շենքերի բնակիչների բնակարանային (ներառյալ՝ շենքերի վերաբնակեցման, ամրացման, քանդման) եւ այլ համաքաղաքային խնդիրների լուծմանը: Սույն մասով սահմանված կարգով Երեւանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորմանն ուղղվող գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ եւ 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների եւ 2-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները, ինչպես նաեւ N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները, եւ դրանց օգտագործումը սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համապատասխան իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

12) թույլ տալ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին՝ սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 16-րդ մասերով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին վերապահված իրավասությունների իրականացման շրջանակներում կատարվող հատկացումների վերաբաշխումներին համապատասխան, ինչպես նաեւ իրենց կանոնադրական լիազորությունների իրականացման արդյունավետության բարձրացման կամ ենթակա հիմնարկները՝ օրենքի համապատասխան պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման անհրաժեշտությունից ելնելով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով փոփոխել եւ (կամ) լրացնել սույն օրենքի N 9 հավելվածով այդ մարմինների գծով սահմանված գնումների անվանացանկը.

13) նախորդ տարիների պետական բյուջեների մասին օրենքներով սահմանված՝ պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերի գծով, հիշյալ օրենքներով նախատեսված հատկացումների՝ 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չիրացված մնացորդի սահմաններում, 2004 թվականի բյուջետային տարում շարունակել դրանց ֆինանսավորումը նույն աղբյուրից, եւ նշված միջոցների հաշվին կատարված ծախսերն առանձին հավելվածով արտահայտել Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում.

14) ի լրումն «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի «ժզ» մասի եւ «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 22-րդ մասի, 2004 թվականի բյուջետային տարում չմարվող նախորդ տարիների բյուջետային պարտքերի մարման գծով սահմանել մորատորիում՝ մինչեւ երկու տարի ժամկետով, բացառությամբ`

ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 60-րդ գլխով նախատեսված՝ պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց գործողություններով պատճառված վնասի հատուցման պարտավորությունների, բացառությամբ գործարքով կամ իրավական ակտերով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետեւանքով ներկայացված վնասի հատուցման պարտավորությունների,

բ) Հայաստանի Հանրապետության 2004-2005 թվականների պետական բյուջեների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման վրա տրվող հատկացումներով մարվող պարտավորությունների,

գ) Հայաստանի Հանրապետության կնքած միջազգային մասնավոր այն պայմանագրերից ծագած վճարային պարտավորությունների, որոնցում կիրառվող իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը չէ,

դ) բյուջետային հիմնարկների (այդ թվում՝ լուծարված) աշխատողների աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների գծով 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կետանցված պարտավորությունների, եթե նշված ծախսերի կատարումը նախատեսված է եղել համապատասխան (աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների գծով պարտավորության առաջացման) տարիների պետական բյուջեներով սահմանված համապատասխան ծախսային ծրագրերի՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ» հոդվածով առանձնացված հատկացումների հաշվին,

ե) սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների, դատավճիռների եւ որոշումների համաձայն բռնագանձման ենթակա` 2003 թվականին գործարքից, օրենքի կամ իրավական ակտի ուժով ծագած գումարների գծով պարտավորությունների.

15) ջրամատակարարող ընկերություններին, նրանց կողմից ավելացված արժեքի հարկի մասով պետական բյուջե կատարվող վճարումների գծով ծախսերի մասնակի փոխհատուցման նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեից հատկացնել մինչեւ 800.0 մլն դրամի չափով սուբսիդիաներ` կատարված ծախսերը եւ ստացված եկամուտներն առանձին հավելվածով արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում.

16) պահպանելով սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով հաստատված ծախսային ծրագրերի գծով հատկացումների ընդհանուր գումարները՝ վերաբաշխել դրանք՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների.

17) համայնքների բյուջեներին 2004 թվականին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվարկներում կիրառված` սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված ցուցանիշները տարվա ընթացքում ճշգրտվելու դեպքում, մինչեւ 2004 թվականի հուլիսի 1-ը վերահաշվարկել սույն օրենքի N 2 հավելվածով հաստատված դոտացիաների գումարները եւ դրանք հայտնել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին: Ընդ որում, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ֆիզիկական անձանց եւ կազմակերպություններին հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով արտոնությունների տրամադրման հետեւանքով այդ հարկերի գծով համայնքների 2002 թվականի բյուջեներում եկամուտների կորուստների գումարների ճշգրտման արդյունքում դրանց ընդհանուր գումարը կտարբերվի սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետով հաստատած սահմանաչափից, ապա այդ տարբերության չափով ենթակա է ճշգրտման սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով սահմանված «բ» գործոնով տրամադրվող դոտացիայի ընդհանուր գումարը.

18) սույն օրենքի համաձայն բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար բյուջետային տարվա ընթացքում պետական բյուջեում միջոցների անբավարարության առաջացման դեպքում, դրանց ֆինանսավորմանն ուղղել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 2004 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը.

19) «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված, սակայն չստացված պաշտոնական տրանսֆերտների գումարները 2004 թվականին ստանալու դեպքում, դրանք առաջնահերթության կարգով, սույն հոդվածի 6-րդ մասի համապատասխան, ուղղել դրանց չստացմամբ պայմանավորված բյուջետային պարտքերի մարմանը.

20) «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված, սակայն ըստ վարկատուի հետ` 2003 թվականի վճարման պարտավորությունները 2004 թվականի բյուջետային տարի փոխադրելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնության համապատասխան չկատարված վարկերի մարման եւ սպասարկման (տոկոսավճարների) գծով բյուջետային ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 2004 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը: Ընդ որում, վարկերի սպասարկման գծով բյուջետային ծախսերի գումարի չափով ավելացնել բյուջետային ծախսերի ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային հատկացումների եւ պետական բյուջեի դեֆիցիտի ընդհանուր գումարները, 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները եւ N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները, եւ դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

21) ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքում վճարվող վճարների գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ եւ 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների եւ 2-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները, ինչպես նաեւ N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գծով սահմանված հատկացումները, եւ դրանց օգտագործումը սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համապատասխան իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

Հոդված 12 . Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին՝ անհրաժեշտության դեպքում, վերաբաշխել սույն օրենքի N 6 հավելվածով սահմանված գործառնական եւ վարչական ծախսերը (ըստ ենթահոդվածների) այն պայմանով, որ թույլ չտրվի գործառնական եւ վարչական ծախսերի գծով սույն օրենքով հաստատված ընդհանուր սահմանաչափերի գերազանցում, ինչպես նաեւ գործառնական եւ վարչական ծախսերի սույն օրենքի N 6 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ենթահոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի կրճատում 15 տոկոսի, կամ ավելացում՝ 30 տոկոսի չափով:

Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին՝ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված չափաքանակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը 2004 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում կարող է իրականացվել բացառապես «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված՝ ֆինանսական շուկայում պետական արժեթղթերի ձեռքբերման եւ օտարման միջոցով:

Հոդված 14. Սույն օրենքի NN 1- 9 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

Հոդված 15. Սույն օրենքը, բացառությամբ 11-րդ հոդվածի 14-րդ մասի, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, իսկ օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ մասը` հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: