Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-681-18.08.2009-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-60 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը «չձեւակերպված աշխատողների բացահայտմանն ուղղված» բառերից հետո լրացնել «, հարկ վճարողների կողմից «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «թ» կետով սահմանված` հայտարարության փակցման եւ դրանում պահանջվող տեղեկությունների ներառման» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի հավելված N4-ով հաստատված` տնտեuավարող uուբյեկտների մոտ արտադրանքի արտադրության, oգտակար հանածոների արդյունահանման եւ իրացման, ապրանքների շրջանառության եւ ծառայությունների մատուցման ծավալների, ինչպեu նաեւ իրացման փաuտացի գների (uակագների) (այդ թվում` միջին) չափագրման իրականացման կարգում (այսուհետ` կարգ)`

1) կարգի 3-րդ կետում «հարկային մարմնի ղեկավարի հրապարակած հրամանի կամ» բառերը փոխարինել «հարկային մարմնի ղեկավարի հրապարակած հրամանի, հարկային մարմնի ղեկավարի կամ հարկային տեսչության պետի կողմից տրված գրավոր» բառերով, իսկ «կամ հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով» բառերից հետո կետը լրացնել «կամ հարկային տեսչության պետի հանձնարարագրով» բառերով,

2) կարգի 5-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Մեկ չափագրումը կարող է իրականացվել տնտեuավարող uուբյեկտի մոտ երկուuից մինչեւ տաս աշխատանքային oրերի ընթացքում:»,

3) կարգի 7-րդ կետի առաջին պարբերությունը «հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանի կամ» բառերից հետո լրացնել «հարկային մարմնի ղեկավարի (հարկային տեսչության պետի)» բառերով,

4) կարգի 8-րդ կետը «հարկային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «պաշտոնատար անձինք» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի մշակումը պայմանավորված է  «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված` հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությամբ:

1.1 Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները.

1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է հետեւյալը. 2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան օրենքով սահմանված ստուգումների եւ չափագրումների արդյունավետության բարձրացումն է եւ հարկային տեսչությունների կողմից գործնականում ծագած խնդիրների առնչությամբ արագ արձագանքման ապահովումը:

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Ակնկալվում է, որ նախագծի ընդունման դեպքում հարկային տեսչությունները հնարավորություն կունենան ինքնուրույն կիրառելու հարկային մարմնի վերապահված հսկողական գործիքները: Արդյունքում կբարձրանա ընթացիկ հարկային հսկողության կարեւորագույն գործիքի` չափագրման կիրառման արդյունավետությունը: