Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-6733-22.07.2009-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ  1

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի  ՀO-16  oրենքի 2-րդ  հոդվածում «քաղաքացու»  բառից  հետո լրացնել  «նույնականացման քարտը եւ»  բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ  2

Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից: 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախապատրասման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է օրենքի 4-րդ հոդվածը «Նույնականացման քարտերի մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի դրույթներին համապատասխանեցնելու պահանջով: