Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6463-19.06.2009-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արժեթղթերի շուկայի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀO-195-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 27-րդ կետի տեքստից հանել «եւ վարկային կազմակերպությունը» բառերը:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ կետը:

Հոդված 3. Օրենքի 35-րդ հոդվածում`

1. Վերնագրից եւ ամբողջ տեքստից հանել «եւ վարկային կազմակերպությունները» եւ «, վարկային կազմակերպությունը» բառերը իրենց բոլոր հոլովումներով:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ մասը:

Հոդված 4. Օրենքի 50-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «եւ վարկային կազմակերպությունների» բառերը:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 10 օր հետո: