Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-624-18.05.2009-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 70-րդ հոդվածում`

1. 1-ին կետի 5-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«հինգերորդ հերթին հաշվարկներ են կատարվում մնացած պարտատերերի հետ` բացառությամբ ստորադաս փոխառություններով պարտատերերի.»:

2. 1-ին կետը 5-րդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«վեցերորդ հերթին հաշվարկներ են կատարվում ստորադաս փոխառություններով պարտատերերի հետ:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքում լրացնել նոր 886.1-րդ հոդված` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 886.1. Ստորադաս փոխառություն

Փոխառության պայմանագրով, այդ թվում` պարտատոմսերի թողարկման եւ վաճառքի պայմաններով կարող է նախատեսվել, որ փոխառուի լուծարման դեպքում փոխատուի պահանջները ենթակա են բավարարման փոխառուի մյուս բոլոր պարտատերերի պահանջները բավարարվելուց հետո (ստորադաս փոխառություն):

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: