Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-580-27.03.2009-ՍՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության   2001 թվականի  սեպտեմբերի 11-ի, ՀՕ-226 օրենքի ( այսուհետ` Օրենք) 7 –րդ հոդվածի 7-րդ մասը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«7. Կազմակերպության անվճարունակության (սնանկացման), ինչպես նաեւ օրենքով սահմանված կարգով լուծարման դեպքերում չվճարված աշխատավարձերը վճարվում են օրենքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«4. Գիշերային եւ արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար սահմանվում է հավելում`  ժամային դրույքաչափի մեկուկես անգամից ոչ պակաս չափով:

Գիշերային ժամանակ է համարվում ժամը 22-ից մինչեւ 6-ը:»:

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«2. Ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրդի մեկ ժամի  համար վարձատրության նվազագույն դրույքաչափը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում

«Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունը պայմանավորված է գործող օրենքի դրույթներն աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների հետ համապատասխանեցմամբ: