Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-2883-13.06.2008,10.02.2009-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված1. «Պետական տուրքերի մասին» ՀՀ օրենքիր /27 դեկտեմբերի 1997թ./ 19-րդ հոդվածում ավելացնել 10-րդ կետ հետեւյալ բովանդակությամբ.
 
10. Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման արոտանատիրոջ (լիցենզիա ստացող) իրավունք ստացած իրավանբանական անձից
բազային տուրքի հինգհարյուրապատիկի չափով

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: