Armenian ARMSCII Armenian
Կ-498-23.04.2014-ՊԱ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունում «փետրվարի» բառը փոխարինել «մայիսի» բառով, իսկ «օգոստոսի» բառը փոխարինել «հոկտեմբերի» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված կարգով դիմումը հետ վերադարձնելու կամ սույն մասում նշված կարգով դիմումը կրկին անգամ չներկայացվելու, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 8.1-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն դիմումը մերժվելու դեպքերում քաղաքացին ենթակա է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: