Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-528-05.02.2009-ԱՄ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (19.06.2004, N ՀՕ-80) 23-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

« Հոգեբուժական ստացիոնարում օրենքով սահմանված կարգով հոսպիտալացված անձին պարտադիր հետազոտում է հոգեբուժական հանձնաժողովը եւ հոսպիտալացման մասնագիտական հիմնավորվածությունը հաստատվելու դեպքում, հոգեբուժական այն հաստատության տնօրինությունը, որում բուժվում է քաղաքացին, քաղաքացուն հոգեբուժական հաստատությունում տեղավորելու պահից 72 ժամվա ընթացքում դիմում է դատարան` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 30-րդ գլխով սահմանված կարգով քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ (հարկադիր) բուժման ենթարկելու համար»:

Հոդված 2. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող երեսուներորդ օրվանից։


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածը կարգավորում է հոգեբուժական ստացիոնարում տեղավորված անձի հետազոտման եւ  ոչ հոժարակամ (հարկադիր) բուժման ենթարկելու կարգը, ըստ որի հոգեբուժական ստացիոնարում օրենքով սահմանված կարգով հոսպիտալացված անձին 72 ժամվա ընթացքում պարտադիր հետազոտում է հոգեբուժական հանձնաժողովը, եւ հոսպիտալացման մասնագիտական հիմնավորվածությունը հաստատվելու դեպքում` հոգեբուժական հաստատության տնօրինությունը դիմում է դատարան:  Սակայն գործող օրենքի սույն դրույթը հստակ չի կանոնակարգում, թե հոգեբուժական հաստատության տնօրինությունը ո՞ր ժամանակահատվածում պետք է  դիմի դատարան, եւ արդյոք  72 ժամը ներառում է նաեւ դատարան դիմելու գործընթացը:

Միաժամանակ, «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածը չի համապատասխանում անձին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի ձեւավորած պրակտիկային եւ իրավական որոշակիության սկզբունքին:

Առկա կարգավորումը  հստակեցնելու, ինչպես նաեւ  հետազոտման նպատակով հոգեբուժական ստացիոնարում տեղավորված անձին  առանց դատարանի որոշման 72 ժամից ավելի չպահելու նպատակով, առաջարկվում է սույն փոփոխությունը: