Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-415-25.12.2008-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 ապրիլի 1999 թվականի, ՀՕ-297) 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «եւ ժամկետները» բառերը փոխարինել «եւ հավատարմագրի գործողության ժամկետը» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «, ուuուցման որակի պետական վերահuկողության եւ մաuնագիտությունների հավատարմագրման»  եւ «եւ հավատարմագրման» բառերը.

2) 2-րդ մասից հանել «եւ հավատարմագրման» եւ «ուսուցման որակի կամ հավատարմագրված մասնագիտությունների` պետական կրթական չափորոշիչների» բառերը,

3) 3-րդ մասից հանել «եւ հավատարմագրման ծառայության» բառերը,

4) 6-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից: