Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-3911-29.11.2008-ՖՎ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված  1. «Շահութահարկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (30 uեպտեմբերի 1997 թվականի, ՀO-155) 36.1 հոդվածից հետո լրացնել 36.2. հոդված հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«Հոդված 36.2.  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ

Համահայկական բանկն ազատվում է շահութահարկի վճարումից:

Հոդված 2. Օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն`

«Ոչ ռեզիդենտի` Համահայկական բանկից ստացված շահաբաժինները հարկվում են զրո տոկոս դրույթաչափով` անկախ սույն կետի երկրորդ մասի «ա)-ից «ե) ենթակետերով սահմանված պայմանների առկայության:»

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից: