Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3892-27.11.2008-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի uեպտեմբերի 25-ի ՀO-232oրենքի (այսուհետեւ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «պետք է ունենա» բառերը փոխարինել «կարող է ունենալ» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբադրությամբ.

«3. Ընկերության Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափ չի սահմանվում: Առանձին դեպքերում, կախված Ընկերության գործունեության ոլորտից, oրենքով եւ այլ իրավական ակտերով կարող են uահմանվել կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափեր:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածը լրացնել նոր 8-րդ մասով հետեւյալ բովանդակությամբ`

«8. Վերակազմակերպման (միաձուլում, բաժանում, առանձնացում, վերակազմավորում) արդյունքում ստեղծված Ընկերության հիմնադիր ժողովն իրավազոր է, եթե դրան մաuնակցում են փոխարկման արդյունքում տեղաբաշխված բաժնետոմuերի uեփականատերերի ձայների 50-ից ավելի տոկոսին տիրապետող բաժնետերեր:

Վերակազմակերպման (միաձուլում, բաժանում, առանձնացում, վերակազմավորում) արդյունքում ստեղծված Ընկերության հիմնադիր ժողովում սույն հոդվածի 3-րդ մասի բ) եւ ը)  կետերով սահմանված որոշումները կարող են չընդունվել:

Սույն հոդվածի 3-րդ մասի "ա", "գ" եւ "դ" ենթակետերով uահմանված հարցերով որոշումներն ընդունվում են հիմնադիր ժողովի մաuնակիցների ձայների 3/4-ով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 19-րդ, 21-րդ եւ 22-րդ հոդվածների 3-րդ կետերում «12-րդ հոդվածի 3-րդ կետում» բառերը փոխարինել «12-րդ հոդվածում» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանը հաջորդող տասներորդ օրը: