Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3602-24.10.2008-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (18 փետրվարի 2004 թվականի, ՀO-40-Ն) 49-րդ հոդվածի  3-րդ մասում`

1) «եւ հրազենի» բառերը հանել,

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Հարկադիր կատարողը հրազենի գործադրման բոլոր դեպքերի մասին անհապաղ գրավոր հաղորդում է հարկադիր կատարման ծառայության մարզային (Երեւանի քաղաքային) բաժնի պետին եւ դատախազին:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: