Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3601-24.10.2008-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (08 հուլիսի 2005 թվականի, ՀO-160-Ն) 51-րդ հոդվածի  3-րդ մասում  «, իսկ առողջությանը վնաս պատճառելու կամ մահ պատճառելու դեպքում` նաեւ» բառերը փոխարինել «եւ» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: