Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-3461-03.10.2008-ԱՄ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության  օրենսգրքի (1985 թվականի դեկտեմբերի 6, այսուհետ` Օրենսգիրք) 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 117-րդ հոդվածը լրացնել նոր մասով հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Օդանավակայանում ծխելը, բացառությամբ ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգապատիկի չափով:»

Հոդված 3. Օրենսգիրքը լրացնել նոր 1351 հոդվածով հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Հոդված 1351 .   Տրանսպորտում ծխելը

Հասարակական ավտոմոբիլային, երկաթուղային, օդային, ջրային եւ էլեկտրական տրանսպորտում ծխելը, բացառությամբ  ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգապատիկի չափով:

Նույն խախտման կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով»:

Հոդված 4. Օրենսգիրքը լրացնել նոր 1732 եւ 1733 հոդվածներով հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Հոդված 1732 . Ծխելն արգելող կանոնները խախտելը

Կրթական, մշակույթային եւ առողջապահական հաստատություններում, ինչպես նաեւ  հասարակական նշանակություն ունեցող վայրերում եւ հիմնարկների, կազմակերպությունների շենքերի տարածքներում ծխելը, բացառությամբ ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների `

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգապատիկի չափով:

Նույն արարքը այն անձի կողմից կատարելը, որը նշված խախտման համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Հոդված 1733 . Ծխախոտի օգտագործման սահմանափակումների ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը

Տեսանելի վայրում հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից ծխելու արգելքի վերաբերյալ հայտարարության բացակայությունը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների բացակայությունը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերով նախատեսված արարքը այն անձի կողմից կատարելը, որը նշված խախտումների համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 3- րդ կետում «133» թվից հետո լրացնել «,1351 » թիվը:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «ինչպես նաեւ  սույն օրենսգրքի 1732 եւ 1733 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` հակահրդեհային կանոնների խախտման մասով:»:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի առաջին մասի «152-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «152-րդ, 1732 -1733 -րդ հոդվածներով» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող երեսուներորդ օրվանից։