Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-339-25.09.2008-ՊԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» 2007 թվականի  նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-286-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածի՝

1) 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«3. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական հատուկ ծառայության 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ դաuի խորհրդականի, Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական հատուկ ծառայության 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ դաuի առաջատար ծառայողի, ինչպեu նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հատուկ ծառայության 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դաuային աuտիճանները շնորհում է համապատաuխան մարմնի ղեկավարը, իuկ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում` Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը:»,

2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Քաղաքացիական» բառից հետո լրացնել «հատուկ» բառը:

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասի երկրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Համապատասխան մարմնի ղեկավարը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներից մեկի վերաբերյալ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է պաշտոնում նշանակելու մասին որոշում:»:

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի՝

1) 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Համապատասխան մարմնի քաղաքացիական հատուկ ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, առաջատար եւ կրտսեր պաշտոններում նշանակում եւ այդ պաշտոններից ազատում է համապատասխան մարմնի ղեկավարը, իսկ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում` Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բացառությամբ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնի:»,

2) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում աշխատակազմի ղեկավարին սույն օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:»,

2) 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետում «խախտումը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները չբավարարելը» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 46-րդ հոդվածում «ութերորդ» բառը փոխարինել «տասներորդ» բառով:

Հոդված 7. Օրենքի 49-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին եւ 4-րդ մասերում «տասնմեկերորդ» բառը փոխարինել «տասներեքերորդ» բառով,

2) 3-րդ մասում «սույն օրենքով նախատեսված առաջին ատեստավորման արդյունքով» բառերը փոխարինել «սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տասներեքերորդ ամսվա 1-ին» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 50-րդ հոդվածում «իններորդ» բառը փոխարինել «տասներեքերորդ» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 51-րդ հոդվածում «տասնմեկերորդ» բառը փոխարինել «տասնչորսերորդ» բառով:

Հոդված 10. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասում «տասներեքերորդ» բառը փոխարինել «տասնհինգերորդ» բառով:

Հոդված 11. Օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում «սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝» բառերը փոխարինել «սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիական ծառայող համարվելու օրվանից՝» բառերով:

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: