Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-3066-25.07.2008-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Տնտեuական մրցակցության պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (6 նոյեմբերի 2000 թվականի, ՀO-112) 4-րդ հոդվածի  1-ին մասում «ակտիվի արժեք» հասկացությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«ակտիվի արժեք` ակտիվի հաշվեկշռային արժեք.»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից: