Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2788-29.05.2008-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «ՊԵտական տուրքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀO-186) 19-րդ հոդվածի 5-րդ կետում լրացնել 5.11 ենթակետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝
 
5.11. վարկային բյուրոյի
գործունեության համար տարեկան՝
բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո: