Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2783-29.05.2008-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Անհատական տվյալների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (8 հոկտեմբերի 2002 թվականի, ՀO-422-Ն) 1-ին հոդվածում լրացնել 3-րդ մաս հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«3. Սույն օրենքը չի տարածվում «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների վրա:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո: