Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-250-31.03.2008-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության (2007 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՕ-172-Ն) օրենքի (այսուհետեւ` Օրենք)  2-րդ հոդվածում «http://www.lraber.am/ հասցեով» բառերը փոխարինել «http://www.azdarar.am  հասցեով» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասը «պետական ռեգիստրի» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: