Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-172-19.11.2007-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀO-186) 16-րդ հոդվածի 10-րդ կետը, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժբ» կետը, 24-րդ հոդվածի «ը» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասից հետո լրացնել նոր մաս հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն ազատվում է սույն օրենքով սահմանված բոլոր տեսակի պետական տուրքերի վճարումից:»: