Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-158-22.10.2007-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (21 դեկտեմբեր 2004 թվականի ՀՕ-142) (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածից հանել «Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող» եւ «(այսուհետ` ավանդատու)» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի  2-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ պարբերությունից  հանել «կամ որպես պարտավորության ապահովման միջոց» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի  2-րդ հոդվածի  երրորդ մասի առաջին պարբերությունից հետո  լրացնել նոր  2 պարբերություններ  հետեւյալ բովանդակություններով՝

«Սույն օրենքի եւ սույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի  իմաստով ավանդատու է համարվում  այն ֆիզիկական անձը, այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերը, որը բանկում ունի ավանդ:

Սույն օրենքի եւ սույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի  իմաստով համատեղ բանկային ավանդ է համարվում ավանդը՝ որը ներդրվել է 2 կամ ավելի անձանց անունով եւ որի նկատմամբ 2 կամ ավելի անձինք ունեն սեփականության իրավունք:»:

Հոդված 4. Օրենքի  2-րդ հոդվածի  չորրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում, բացառությամբ՝ իր Հայաuտանի Հանրապետության տարածքից դուրu uտեղծված մաuնաճյուղերի, ինչպես նաեւ  Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում uտեղծված oտարերկրյա բանկի մաuնաճյուղերում (այսուհետ` բանկ) ներդրված ավանդները երաշխավորվում են:»:

Հոդված 5. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում բոլոր «մեկ ավանդ» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 5-րդ հոդվածը վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Երաշխավորված ավանդների հատուցման դեպք (այսուհետէ հատուցման դեպք) է համարվում "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների uնանկության մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով բանկին անվճարունակ ճանաչելը եւ, Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ բանկի կողմից oրենքով եւ պայմանագրերով uահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու  փաստը հաստատելը, կամ  «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների uնանկության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով բանկին uնանկ ճանաչելը:

Բանկի կողմից oրենքով եւ պայմանագրերով uահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելը ի վիճակի չլինելու մաuին որոշումը (բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցում) Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կայացնում է այդ փաuտը բացահայտելուց մեկ շաբաթվա ընթացքում:»:

Հոդված 7. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 6.  ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1.Կենտրոնական բանկը հատուցման դեպքն առաջանալու մաuին նույն օրը տեղեկացնում է Հիմնադրամին:

2. Հատուցման դեպքին հաջորդող 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկն ապահովում է հատուցման դեպքի օրվա դրությամբ անվճարունակ բանկի՝ ավանդների  եւ ավանդատուների ցուցակների, ինչպես նաեւ ավանդատուի՝ անվճարունակ բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների, դրանց  չափի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների  տրամադրումը Հիմնադրամին: Հիմնադրամն իրավունք ունի անվճարունակ բանկից պահանջել ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ: Անվճարունակ բանկը պարտավոր է եռօրյա ժամկետում Հիմնադրամին տրամադրել պահանջվող լրացուցիչ տեղեկությունները:

Ավանդների եւ ավանդատուների ցուցակները պետք է ներառեն ավանդատուի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, անվճարունակ բանկում ներդրված բոլոր ավանդների գումարների չափերը, հատուցման դեպքի oրվա դրությամբ հավելագրված տոկոuները, հատուցման ենթակա երաշխավորված ավանդի չափը, ինչպես նաեւ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ: Անվճարունակ բանկը պատասխանատու է ավանդների  եւ ավանդատուների ցուցակներում ներառված տեղեկությունների ճշտության համար:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսված տեղեկությունների պահպանման եւ տրամադրման նպատակով բանկերը պարտավոր են ունենալ  ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգ: Ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի վարման, տվյալների պահպանման եւ դրանց տրամադրման  պայմանները սահմանվում են  Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով:

4. Հիմնադրամը հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում եւ առնվազն հանրային մեկ լրատվամիջոցով հայտարարություն է հրապարակում հատուցման դեպքի  մաuին՝ նշելով երաշխավորված ավանդն uտանալու կարգը, ներառյալ` անհրաժեշտ փաuտաթղթերի ու տեղեկությունների ցանկը, պայմանները, եղանակները, ժամկետները: Հիմնադրամն այդ հայտարարությունը կարող է հրապարակել նաեւ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներում կամ oգտագործել ավանդատուներին տեղեկացնելու այլ եղանակ:

5. Հիմնադրամը երաշխավորված ավանդների հատուցումն իրականացնում է սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ավանդների եւ ավանդատուների ցուցակի, ավանդատուի ներկայացրած` իր երաշխավորված ավանդի հատուցումը ստանալու վերաբերյալ գրավոր պահանջի եւ այդ պահանջը հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա:

6. Ավանդատուների գրավոր պահանջների ընդունումն իրականացնում է անվճարունակ բանկը, քանի դեռ Հիմնադրամի կողմից այլ բան չի հայտարարվել: Գրավոր պահանջը  ստանալու օրվանից հետո առավելագույնը երեք օրվա ընթացքում անվճարունակ բանկը պարտավոր է գրավոր պահանջը փոխանցել Հիմնադրամին:

7. Ավանդատուն կարող է գրավոր պահանջ ներկայացնել ոչ ուշ, քան հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող մեկ տարվա ժամկետում: Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված ժամկետում ավանդատուի կողմից uույն հոդվածով uահմանված գրավոր պահանջը չներկայացնելու դեպքում Հիմնադրամը տվյալ ավանդատուի երաշխավորված ավանդների հատուցում չի իրականացնում:

8. Հիմնադրամը հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեսնօրյա ժամկետում մամուլում եւ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներում հրապարակում է լրացուցիչ հայտարարություն, որտեղ  նշվում են`

ա) երաշխավորված ավանդների վճարումն իրականացնող բանկի եւ դրա մասնաճյուղերի անվանումները եւ հասցեները

բ) երաշխավորված ավանդի հատուցումը uտանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:

9. Հիմնադրամը պարտավոր է իրականացնել ավանդատուների պահանջներով հատուցումները՝ գրավոր պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում` բացառությամբ  սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերում նախատեսված դեպքերի: Հիմնադրամի միջնորդության հիման վրա  Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է երկարաձգել  սույն մասում նշված ժամկետը եւս երեք ամսով:

10. Ավանդատուներն անվճարունակ բանկում իրենց ավանդների վերաբերյալ փաստաթղթերին ծանոթանալու եւ uխալ հայտնաբերելու դեպքում պարզաբանումներ uտանալու համար կարող են դիմել անվճարունակ բանկ: Անվճարունակ բանկը պարտավոր է 5-oրյա ժամկետում գրավոր պատասխանել ավանդատուին:»:

Հոդված 8. Օրենքի 7-րդ հոդվածի երկրորդ մասում «ավանդատուների ցուցակը, որի մեջ ներառվում են ավանդատուի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, անվճարունակ բանկում ներդրված ավանդի գումարի չափը, հատուցման դեպքի oրվա դրությամբ հավելագրված տոկոuները, հատուցման ենթակա երաշխավորված ավանդի չափը եւ Հիմնադրամի uահմանած այլ տեղեկություններ» բառերը փոխարինել «երաշխավորված ավանդների վճարումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 7-րդ հոդվածի երրորդ  մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 10. Օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասը վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.Երաշխավորված  ավանդների հատուցումը սկսվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 8-րդ մասում  նշված լրացուցիչ հայտարարությունը հրապարակելու պահից:»

Հոդված 11. Օրենքի 8-րդ հոդվածի երկրորդ մասում « հոդվածի 1-ին մասով» բառերը փոխարինել  «օրենքով հատուցման համար» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 8-րդ հոդվածի երրորդ մասում «ավանդատուի դիմումի» բառերը փոխարինել «ավանդատուի գրավոր պահանջի» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 9-րդ, 10-րդ եւ 16-րդ հոդվածներում «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների uնանկության մաuին» բառերը փոխարինել «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ,  մասից հետո լրացնել նոր 7-րդ մաս, հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«7. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված ավանդը չի հատուցվում, եթե հատուցման  դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ այդ ավանդը պակաս է 1000 (հազար) հայկական դրամից»:

Հոդված 15. Օրենքի  10-րդ հոդվածի 1-ին եւ 3-րդ մասերում «փաստացի հատուցված գումարի» բառերից հետո լրացնել «եւ հատուցման կազմակերպման հետ կապված ծախսերի» բառերը:

Հոդված 16. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ «Հիմնադրամին երաշխիքային վճարները կատարում են բոլոր բանկերը, բացառությամբ անվճարունակ բանկերի:»:

Հոդված 17. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «երկրորդ» բառը փոխարինել «առաջին» բառով:

Հոդված 18. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի երրորդ նախադասության մեջ «տվյալ բանկի» բառերից հետո լրացնել «ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերին պատկանող» բառերը:

Հոդված 19. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված այլ եկամուտների եւ միջացների» բառերը փոխարինել «վարկերի, փոխառությունների, երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների եւ նվիրաբերությունների» բառով:

Հոդված 20. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Հիմնադրամի միջոցները» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ վարկերի, փոխառությունների, երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների եւ նվիրաբերությունների, » բառերը:

Հոդված 21. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ժդ) եւ 7-րդ մասի թ) կետերում «վարչակառավարչական ծախսերը» բառերը փոխարինել «տարեկան վարչական ծախuերը,  գործառնական  ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը» բառերով:

Հոդված 22. Օրենքի  20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի վերջին նախադասության մեջ «վարչակառավարչական ծախսերի» բառերը փոխարինել «Հիմնադրամի ծախսերի» բառերով:

Հոդված 23. Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. ա

«Հոդված 23. Հիմնադրամի ծախսերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը

1. Հիմնադրամի ծախսերն են՝

1.1 գործառնական ծախսերը, դրանք են՝

ա) ավանդների հատուցման հետ կապված ծախսերը,

բ) uտացված վարկերի, փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոuները,

գ) հիմնադրամի կողմից ակտիվների կառավարման, հատուցման կազմակերպման հետ կապված բանկային կոմիսիոն վճարները,

դ) ակտիվների վերագնահատումից եւ հաշվեկշռային արժեքից ցածր գնով       իրացումից առաջացած կորուuտները

ե) Հիմնադրամի աուդիտի եւ խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարները,

զ) ավանդների երաշխավորման եւ հատուցման գործընթացների  լուսաբանման հետ կապված ծախսերը,

1.2 վարչական ծախսերը, դրանք են՝

ա) ապարատի պահպանման ծախuեր, այդ թվում՝ աշխատակիցների աշխատավարձ, պարգեւատրում,  կենuաթոշակային հիմնադրամին մուծումներ, անձնակազմի ուuուցում եւ վերապատրաuտում, գործուղման եւ ներկայացուցչական ծախuեր, ծառայողական    փոխադրամիջոցների շահագործման ծախuեր, uոցիալական ապահովության այլ ծախuեր,

բ) ծառայողական նպատակներով oգտագործվող կապի միջոցների հետ կապված ծախuեր,

գ) լրատվական տեղեկատվության եւ մաuնագիտական գրականության ձեռքբերման ծախuեր

դ) տնտեuական նյութերի եւ արագամաշ առարկաների դուրuգրման հետ կապված ծախuերը:

ե) հիմնական միջոցների մաշվածքի հետ կապված ծախuերը եւ շենքերի, շինությունների, այլ հիմնական  միջոցների ու պաշարների պահպանման, uպաuարկման, շահագործման ու ապահովագրման ծախսերը,

2. Կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը իրենից ներկայացնում է.

ա) հիմնադրամի հիմնական գործունեության ապահովման նպատակով իրականացվող կապիտալ ներդրումներ,

բ) վարչական նպատակներով իրականացվող կապիտալ ներդրումներ:

3. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունն ապահովելու, նրա կողմից uույն oրենքով uահմանված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով հաuտատում է Հիմնադրամի տարեկան վարչական ծախuերը,  գործառնական  ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը:

4. Հիմնադրամի վարչական ծախuերը, գործառնական ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը իրականացվում են Հիմնադրամի միջոցների հաշվին: Վարչական ծախuերը, գործառնական ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը կատարելու համար Հիմնադրամը իրավունք ունի Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում բացելու հաշիվներ:

5. Հիմնադրամի տարեկան վարչական ծախuերը եւ կապիտալ ներդումները չեն կարող գերազանցել երաշխիքային վճարներ կատարող բոլոր բանկերի` նախորդ տարվա բանկային ավանդների միջին oրական ցուցանիշի 0.03 տոկոuը:

6. Եթե ընթացիկ տարում Հիմնադրամի փաuտացի կատարած ծախuերն ավելի քիչ են, քան uույն հոդվածով uահմանված կարգով հաuտատված` Հիմնադրամի վարչական եւ գործառնական  տարեկան ծախuերը, ապա տարվա արդյունքներով առաջացած տարբերությունը Հիմնադրամը փոխանցում է uույն oրենքի 20-րդ հոդվածով uահմանված հատուկ հաշվին:»:

Հոդված 24. Օրենքի   24-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «վարչակառավարչական ծախսերի» բառերը փոխարինել «վարչական ծախuերի, գործառնական ծախսերի եւ կապիտալ  ներդրումների» բառերով:

Հոդված 25. Օրենքի   29-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից, բացառությամբ՝ 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, որն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից 1 տարի անց:»:

Հոդված 26. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ  օրը:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»  եւ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման

ՀՀ օրենքների ընդունումը պայմանավորված է գործող օրենսդրության  հստակեցմամբ: «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծի նպատակն օրենքի որոշ դրույթների հստակեցումն է, կիրառման արդյունքում առաջացած մի շարք տեխնիկական խնդիրների լուծման հնարավոր տարբերակների նախատեսումն է, ինչպես նաեւ օրենքի համապատասխանեցումը ԵՄ օրենսդրության որոշ պահանջներին: «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագիծը ներառում է հիմնականում տեխնիկական, խմբագրական, ինչպես նաեւ մի շարք բովանդակային լրացումներ եւ փոփոխություններ, մասնավորապես՝ հստակեցվում են մի շարք հասկացություններ, այդ թվում`ավանդի հասկացությունը, սահմանվում համատեղ բանկային ավանդի հասկացությունը, սահմանում է, որ եթե հաշիվների դրամական մնացորդը պակաս է 1000 հայկական դրամից, ապա դրանք չեն երաշխավորվում, նախատեսում է երաշխավորված ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգ ստեղծելու բանկերի պարտականությունը, հստակեցվել են ավանդների հատուցման գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ հոդվածները, սահմանում է Հիմնադրամի համար պարտավորություն վճարել ավանդատուների հաստատված պահանջներով հատուցումները պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում, նախատեսում է Հիմնադրամի ծախսերի վերադասակարգում: Նախագծում ներառվել է նաեւ 1 կոնցեպտուալ փոփոխություն, այն է՝ նախատեսվում է Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում uտեղծված oտարերկրյա բանկերի մաuնաճյուղերում ներդրված ավանդների երաշխավորումը:

Ընդհանուր առմամբ նախագծերի ընդունումը կնպաստի հատուցման գործընթացի կազմակերպման եւ ավանդատուների շահերի պաշտպանության արդյունա՟վե՟տու՟թյան բարձրացմանը: