Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-054-31.07.2007-ԱՄ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (23 նոյեմբերի 1999 թվականի, ՀՕ-22, այսուհետ` օրենք)  5-րդ հոդվածի  «է»  կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«է) բույսերի  Կարմիր գրքի եւ դրա մեջ գրանցված բույսերի ցանկի հաստատում,»

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածում «եզրակացությամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ»  բառերը փոխարինել «թույլտվությամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տասներորդ օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն՟ներ կա՟տարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի նախագծի ընդունման վերաբերյալ

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն՟ներ կա՟տարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումը  նպատակաուղղված է  կանոնակարգելու բուսական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման համար  թուլտվությունների տրման ընթացակարգը: Հաշվի առնելով, որ ըստ «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի` բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատում է ՀՀ կառավարությունը, իսկ կենդանական եւ բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման եւ վերարտադրության բնագավառներում լիազորված մարմնի իրավասությունները վերապահվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը (ՀՀ կառավարության 13.09.2000թ N560 որոշում), նպատակահարմար է կատարել համապատասխան փոփոխություն «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ գործող օրենքում` հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի օգտագործման համար  թույլտվություն տրամադրելու լիազորությունը վերապահելով այդ բնագավառում լիազորված մարմնին: Նշված փոփոխության շնորհիվ նույն ընթացակարգով կտրամադրվեն Կարմիր գրքում գրանցված ինչպես բուսական, այդպես էլ կենդանական  տեսակների օգտագործման համար տրվող թույլտվությունները: