Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-032-19.07.2007-ՍՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին»: ՀՀ օրենքի /այսուհետեւ օրենք/ հոդված 5-ը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ` «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը, կառուցվածքը եւ արժեքը որոշվում են ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ` միջազգայնորեն ընդունված ֆիզիոլոգիական, առողջապահական եւ սոցիալական համապատասխան նորմատիվների հիման վրա: Այդ աշխատանքին կառավարության սահմանած կարգով կարող է մասնակցել Արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միությունը:

Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը, կառուցվածքը եւ արժեքը հաստատում է կառավարությունը: Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի մասին կառավարության որոշումը ներառում է`

- կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմում ընդգրկվող ապրանքների եւ վճարովի ծառայությունների տեսականին.

- կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի հաշվարկման նորմատիվները.

- կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի արժեքը եւ դրա ինդեքսավորման կարգը.

- կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի արժեքի ներդրման ժամանակացույցը` տարեկան կտրվածքով.

Հոդված 2. Օրենքի հոդված 6-ի 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ` «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնական խմբերի եւ բնակչության մեկ շնչի հաշվով կենսապահովման նվազագույն բյուջեի չափը /արժեքը/ հաստատում է կառավարությունը, որն արտացոլվում է տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքում»:

Հոդված 3. օրենքի հոդված 7-ի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ «Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, նպաստների եւ սոցիալական այլ վճարների չափը չի կարող պակաս լինել կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մեծությունից»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008թ. հունվարի 1-ից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է բնակչության սոցիալական հիմնախնդիրները առարկայական ձեւով լուծելու անհրաժեշտությամբ: