Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-0311-19.07.2007-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 ապրիլի 1999 թվականի, ՀO-297, այսուհետ՝ օրենք) 28-րդ հոդվածում  9-րդ կետի երկրորդ նախադասությունից հանել «uույն հոդվածի 6-րդ կետի երկրորդ պարբերության եւ» բառերը։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է  մտնում 2007 թվականի հուլիսի 1-ից։