Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-025-12.07.2007-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի (9 նոյեմբերի 2004 թվականի) 143-րդ հոդվածի 1-ին կետում`

ա)«(ամիս, եռամսյակ եւ այլն)» բառերը փոխարինել «(առավելագույնը` յուրաքանչյուր իրար հաջորդող 4 ամիս)» բառերով.

բ) 1-ին կետից հանել «Գումարային հաշվարկվող ժամանակահատվածի տեւողությունը չի կարող գերազանցել 6 ամիսը:» նախադասությունը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Չընդհատվող ռեժիմով արտադրություններում գիշերային է համարվում այն աշխատանքը, որի աշխատանքային ժամերը համընկնում են գիշերային ժամանակին:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի «սահմանվում է հավելում» բառերը փոխարինել «վճարվում է» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: