Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1078-31.01.2007-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի /18 ապրիլի 2003 թվականի/ 296-րդ հոդվածի`

ա/ 1-ին մասի «երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկը» բառերով,

բ/ 2-րդ մասի «երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «վեցհարյուրապատիկից հազարապատիկը» բառերով,

գ/ 4-րդ մասի «հիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկը» բառերով, «երկուհարյուրապատիկից» բառը փոխարինել «յոթհարյուրապատիկից» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից երեք ամիս հետո: