Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1049-18.12.2006-ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337, այսուհետ` օրենք) 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում «աշխատակազմի» բառից հետո լրացնել «(մասնագետների, կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումների)» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 2 . Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «աշխատակազմի» բառից հետո լրացնել «(այդ թվում առանձնացված ստորաբաժանումների)» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքնուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը: