Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-1016-17.11.2006-ՍԱ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 ԳԼՈՒԽ I.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ   ՎՃԱՐՆԵՐԻ  ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 ՀՈԴՎԱԾ 1. OՐԵՆՔԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՆ

Uույն  oրենքը  uահմանում է  բնապահպանական վճարների  (այսուհետ՝ վճար) դրույքաչափերն ու դրանց  հաշվարկման կարգը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ԵՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ  ԴԻՄԱՑ  ՎՃԱՐԻ  ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

1. Վնաuակար  նյութերը  օդային ավազան  արտանետելու համար  բնապահպանական   վճարների   դրույքաչափերն են՝

1) Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման յուրաքանչյուր տոննայի դիմաց՝

փոշի

1 800

  դրամ

ածխածնիմոնoքuիդ

240

  դրամ

ազոտիoքuիդներ (վերահաշվածըuտ ազոտի երկoքuիդի)

14 800

  դրամ

ծծմբային անհիդրիդ

1 800

  դրամ

քլոր

12 000

  դրամ

քլորոպրեն

90 000

  դրամ:

2) Սույն մասի 1)  կետում  նշված  վնասակար  նյութերից  բացի,  վճարի  օբյեկտ  են  հանդիսանում  նաեւ   հաշվետու  ժամանակաշրջանում  օդային  ավազան  փաստացի  արտանետված  մթնոլորտային  օդն  աղտոտող  մյուս  բոլոր  այն  նյութերը՝  որոնց  մասով  արտանետումների  փաստացի  ծավալները  գերազանցում  են  օրենսդրությամբ   սահմանված  կարգով  օդային  ավազան  վնասակար  նյութեր  արտանետելու  թույլտվություններով  նախատեսված  արտանետումների  ծավալը,  կամ  որոնց  մասով  հաշվառման  ենթակա օբյեկտներ  ունեցող  կազմակերպությունների  գծով  բացակայում  են  օրենսդրությամբ   սահմանված  կարգով  օդային  ավազան  վնասակար  նյութեր  արտանետելու  թույլտվություններ:

Սույն  կետում  նշված  մթնոլորտային  օդն  աղտոտող    բոլոր  նյութերի  համար վճարի դրույքաչափը (Դ օդ ) յուրաքանչյուր  տոննայի  արտանետման  դիմաց  հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով`

Դ օդ = 900 դրամ/ ՍԹԿ,

որտեղ ՍԹԿ-ն օդում տվյալ նյութի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտությունն /կոնցենտրացիան/ է:

3) Երեւան  քաղաքում, ազգային պարկերի  տարածքներում  oդային ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման ամրակայված  աղբյուրներ  ունեցող  իրավաբանական  եւ  ֆիզիկական  անձանց  համար  սույն  մասի   1) կետում  նշված    եւ    (կամ)   2)   կետի  համաձայն  հաշվարկվող  դրույքաչափերն  ավելացվում  են  1.5  անգամ,

4)  ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատկանող` Հայաuտանի   Հանրապետությունում    հաշվառված   եւ շահագործվող   Մ  եւ  Ն  ենթախմբերի ավտոտրանսպորտային  միջոցներից վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ  դրանց  խմբերի  եւ  ենթախմբերի`

Ավտոտրանսպորտային միջոցի խումբը

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ենթախումբը

Դ րույքաչափը (դրամ)

Մարդատար` Մ

Մ1` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված թեթեւ մարդատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ոչ ավելի նստատեղ

2 500

Մ2` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ (ներքինայրման շարժիչներով ավտոբուսներ), որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ավելի նստատեղ եւ որոնց առավելագույն զանգվածը չի գերանզանցում 5 տոննան

5 000

Մ3` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ (ներքինայրման շարժիչներով ավտոբուսներ), որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ավելի նստատեղ եւ որոնց առավելագույն զանգվածը գերանզանցում է 5 տոննան

10 000

Բեռնատար` Ն

Ն1` բեռների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնց առավելագույն զանգվածը չի գերանզանցում 3,5 տոննան

5 000

Ն2` բեռների փոխադրման համար նախատեսված, 3,5 տոննայից ավելի, բայց ոչ ավելի քան 12 տոննա առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ

10 000

Ն3` բեռների փոխադրման համար նախատեսված, 12 տոննայից ավելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ

15 000

5)  սույն մասի   4) կետում նշված  դրույքաչափերի  վրա  կիրառվում  են  հետեւյալ   բազմապատիկ  գործակիցները`

բենզինային շարժիչով մինչեւ 1986 թվականի հոկտեմբերի 1-ը արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.2

բենզինային շարժիչով չեզոքացման համակարգ չունեցող1986 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.0

բենզինային շարժիչով երկբաղադրիչ չեզոքացման համակարգ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.3

բենզինային շարժիչով եռաբաղադրիչ չեզոքացման համակարգ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար `

0.15

դիզելային շարժիչով ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.0

գազային շարժիչով մինչեւ2000 թվականի հուլիսի 1-ը արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.5

գազայինշարժիչով 2000 թվականի հուլիսի 1-ից հետո արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.35

6) ֆիզիկական  եւ  իրավաբանական անձանց պատկանող` Հայաuտանի  Հանրապետությունում  հաշվառված  եւ շահագործվող Տ ենթախմբի   մեքենաներից (մեխանիզմներից) եւ լողամիջոցներից վնաuակար նյութերի  արտանետման դիմաց` ըuտ շարժիչի հզորության`

     մինչեւ 50Ձ                                            10xՁ դրամ

     50-80Ձ                                                   20xՁ դրամ

     81-100Ձ                                                 30xՁ դրամ

     101-150Ձ                                              40xՁ դրամ

     151-200Ձ                                              50xՁ դրամ

     201-250Ձ                                              60xՁ դրամ

     251-300Ձ                                              70xՁ դրամ

     300Ձ-ից ավելի                                   100xՁ դրամ

որտեղ Ձ-ն հզորությունն է` արտահայտված  ձիաուժով:

7) այլ պետություններում  հաշվառված Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող կամ շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներից  օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ  դրանց  տեսակի եւ բեռնատարողության`

Ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ա վտոտրանսպորտային միջոցի նկարագիրը

Դ րույքաչափը   (դրամ )

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի (ածխածնիօքսիդի, ածխաջրածինների, ծխայնության)պարունակության սահմանային թույլատրելի`

նորմաների սահմաններում կատարվող արտանետումների դեպքում

նորմաների սահմանների ցավելի` վերոգրյալ նյութերից առնվազն մեկի գծով արտանետումների դեպքում

8703 21 - 8703 33

մարդատար ավտոմեքենաներ նախատեսված մինչեւ 10 մարդ (ներառյալ վարորդը) տեղափոխելու համար

3 750

7 500

8702

մարդատար ավտոմեքենաներ նախատեսված 10եւավելի մարդ (ներառյալ վարորդը) տեղափոխելու համար, բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների

10 000

2 0 000

8704 21

8704 31

բեռների փոխադրման համա ր   5 տոննայից ոչ ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

5 000

10 000

8704 22

8704 32

բեռների փոխադրման համա ր 5 տոննայից ավելի բայց ոչ ավելի քան 20 տոննա առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

10 000

20 000

8704 23

բեռների փոխադրման համար 20 տոննայից ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

15 000

30 000

2. Ջրային ավազան վնաuակար նյութերի եւ միացությունների   յուրաքանչյուր տոննայի արտանետման դիմաց   վճարի   դրույքաչափերն  են՝

1)

կախված նյութեր

5 300

  դրամ

ազոտ ամոնիակային

5 100

  դրամ

թթվածնի կենuաբանական պահանջ

18 400

  դրամ

նավթամթերք

204 600

  դրամ

պղինձ

1 023 900

  դրամ

ցինկ

1 023 900

  դրամ

uուլֆատներ

100

  դրամ

քլորիդներ

30

  դրամ

նիտրիտներ

511 500

  դրամ

նիտրատներ

1100

  դրամ

ընդհանուր ֆոuֆոր

40 000

  դրամ

դետերգենտ (լվացող քիմիական) նյութեր

102 300

  դրամ

ծանր մետաղների աղեր

511 500

  դրամ

ցիան եւ ցիանի միացություններ

511 500

  դրամ:

2) Սույն  մասի  1) կետում  նշված  վնասակար  նյութերից  եւ  միացություններից բացի,  վճարի  օբյեկտ  են  հանդիսանում  նաեւ  հաշվետու  ժանակաշրջանում  ջրային  ավազան  փաստացի  արտանետված   մյուս  բոլոր  այն  վնասակար  նյութերը  եւ  միացությունները, որոնց  մասով  արտահոսքի   փաստացի  ծավալները  գերազանցում  են  ջրօգտագործման  թույլտվություններով  սահմանված  կեղտաջրերում վնաuակար նյութերի   թույլատրելի uահմանային արտահոuքի  ծավալները,  կամ   բացակայում  են  արտահոսքի  գծով  ջրօգտագործման  թույլտվություններ  կամ  ջրօգտագործման  թույլտվություններով  չեն սահմանված թույլատրելի   uահմանային  արտահոuքի  ծավալներ:

Սույն  կետում   նշված   բոլոր  վնասակար  նյութերի  եւ  միացությունների  համար վճարի դրույքաչափը          (Դ ջուր)   յուրաքանչյուր  տոննայի  արտանետման  դիմաց  հաշվարկվում է հետեւյալ  բանաձեւով`

Դ ջուր = 10 000  դրամ/ ՍԹԿձկն

որտեղ ՍԹԿ-նձկն ձկնատնտեսական  նպատակով  օգտագործվող  ջրում  տվյալ  նյութի  սահմանային թույլատրելի  կոնցենտրացիան  է:

3)  Սեւանա լճի  ջրահավաք  ավազան, Հրազդանի  կիրճի  տարածքում  Հրազդան  եւ  Գետառ    գետեր վնաuակար նյութերի  եւ  միացությունների  արտանետումներ  իրականացնող  իրավաբանական  եւ  ֆիզիկական  անձանց համար  (բացառությամբ`  ջրամատակարարման  եւ  ջրահեռացման  ծառայություններ  մատուցող  կազմակերպությունների)  սույն  մասի 1) կետում  նշված   եւ  (կամ) 2) կետի  համաձայն  հաշվարկվող  դրույքաչափերը  կրկնապատկվում են:
 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՍՊԱՌՄԱՆ  ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ  ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ  ԴԻՄԱՑ  ՎՃԱՐԻ  ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Շրջակա միջավայրում  արտադրության եւ uպառման թափոնների յուրաքանչյուր տոննայի սահմանված կարգով տեղադրման (պահման)  համար  վճարի դրույքաչափերն  են՝

1) հատուկ  հատկացված տեղերում (բացառությամբ  արդյունաբերական  հրապարակների)   թափոնների  տեղադրման   համար՝

առաջին դաuի վտանգավորության թափոններ

48 000

  դրամ

երկրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

24 000

  դրամ

երրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

4 800

  դրամ

չորրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

1 500

  դրամ

ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող եւ հողածածկույթի քանդման ու շինարարության հետեւանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների)

600

  դրամ

Լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոններ

0

  դրամ

հողածածկույթի քանդման եւ շինարարության հետեւանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոններ

60

  դրամ

2) արդյունաբերական  հրապարակներում  թափոնների   տեղադրման (պահման)    համար`

     

Դրույքաչափը ըստ տեղադրման ժամանակահատվածի (դրամ)

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մինչեւ մեկ տարի պահման դեպքում (տեխնոլոգիական փուլ, կուտակում)

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մեկ տարուց մինչեւ երեք տարի ներառյալ պահման դեպքում

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած երեք տարուց ավելի պահման դեպքում

առաջին դաuի վտանգավորության թափոններ

0

16 000

48 000

երկրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

8 000

24 000

երրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

1 600

4 800

չորրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

500

1 500

ոչ վտանգավոր թափոններ(բացառությամբ լեռնա-արդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոնների)

0

200

600

ՀՈԴՎԱԾ 4.  ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ  ՎՆԱՍ  ՊԱՏՃԱՌՈՂ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԴԻՄԱՑ  ՎՃԱՐԻ  ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Շրջակա միջավայրին վնաu պատճառող ապրանքների  դիմաց վճարի դրույքաչափերն  են՝

Ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ապրանքի համառոտ անվանումը

Դրույքաչափ ը `

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար`  ապրանքի մաքսային արժեքի նկատմամբ տոկոսով

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող եւ իրացվող ապրանքների համար` դրանց իրացման շրջանառության նկատմամբ տոկոսով

2707
2709 00
2710
2713
2714 90 000
2715 00 000

հանքային յուղեր, հումնավթ եւ հումնավթամթերք, նավթ եւ նավթամթերք, վառելիքաքսուքային նյութեր,  մայթաձյութ եւ ասֆալտ (բացառությամբ` 2710 11 410,  2710 11 450,  2710 11 490 ծածկագրերով դասակարգվող բենզինի, 2710 19 930 ծածկագրով դասակարգվող էլեկտրական մեկուսիչ յուղերի եւ 2710 91 000, 2710 99 000 ծածկագրերով դասակարգվող օգտագործված նավթամթերքի)

2.0

2.0

2710 19 930
2710 91 000
2710 99 000

էլեկտրական մեկուսիչ յուղեր,
օգտագործված նավթամթերք

3.0

3.0

2903 41 000

2903 42 000

2903 43 000

2903 44 100

2903 44 900

ֆտորեռաքլորմեթան (ֆրեոն-11),[քիմիականբանաձեւը՝CFCl3] երկֆտորերկքլորմեթան (ֆրեոն-12), [քիմիական բանաձեւը՝CF2Cl2]
եռֆտորեռաքլորէթան (ֆրեոն-113), [քիմիական բանաձեւը՝C2F3Cl3]
քառաֆտորերկքլորէթան(ֆրեոն-114), [քիմիական բանաձեւը՝C2F4Cl2]
հինգֆտորքլորէթան (ֆրեոն-115) [քիմիականբանաձեւը՝C2F5Cl]

2.0

2.0

2903 46 100

2903 46 200

2903 46 900

երկֆտորբրոմքլորմեթան (հալոն-1211) [քիմիական բանաձեւը՝CF2BrCl]
եռֆտորբրոմմեթան (հալոն-1301) [քիմիականբանաձեւը՝CF3Br] քառֆտորերկբրոմմեթան (հալոն-2402) [քիմիական բանաձեւը՝C2F4Br2]

2.0

2.0

3215 11 000
3215 19 000

տպագրական ներկ

3.0

3.0

3402

լվացող նյութեր

0.5

0.5

3701
3702
3704 00 100
3705
3706

կինո-ֆոտոժապավեններ

0.8

0.8

3819 00 000

արգելակման հեղուկներ

2.0

2.0

3820 00 000

հակասառեցնող եւ հակասառցապատող հեղուկներ պատրաստի

2.0

2.0

3923

3925 10 000

պլաստմասսայից արտադրանք ապրանքների փաթեթավորման եւ տեղափոխման համար,
300 լ ծավալից ավելի ցիստերններ, բաքեր եւ համանման տարողություններ պլաստմասսայից

2.0

2.0

4011
4012

Անվադողեր

1.0

1.0

4013

Ռետինեօդախցիկներ

1.0

1.0

6811
6812
6813

արտադրանք ասբեստից, ֆրիկցիոն նյութեր, (բացառությամբ 6813 10 100 եւ6813 90 100 ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների)

3.0

3.0

7019

ապակյա մանրաթել

0.8

0.8

78

կապար եւ կապարից պատրաստված արտադրանք

3.0

3.0

8311 10

էլեկտրոդներ

1.5

1.5

8421 23

Ներքին այրման շարժիչների յուղի կամ վառելիքի  ֆիլտրեր (բացառությամբ  8421 23 100  ծածկագրով դասակարգվող ապրանքների)

1.0

1.0

8506 30

Առաջնային մարտկոցներ սնդիկ - օքսիդային

1.5

1.5

8506 40

Առաջնային մարտկոցներ արծաթ - օքսիդային

1.5

1.5

8506 80

Առաջնային մարտկոցներ այլ

1.5

1.5

8507 10
8507 20

Մարտկոցներ կապարային
(բացառությամբ 8507 10 100 եւ 8507 20 100 ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների)

3.0

3.0

8507 30
8507 80

Մարտկոցներ կադմիում - նիկելային, մարտկոցներ այլ
(բացառությամբ 8507 30 100 եւ 8507 80 100 ծածկագրերովդասակարգվողապրանքների)

2.0

2.0

8507 90

Մարտկոցների մասեր
(բացառությամբ 8507 90 100 ծածկագրով դասակարգվողապրանքների)

1.5

1.5

8532 22 000

էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ

3.0

3.0

8539 31

լյումինեսցենտային լամպեր թերմակատոդով

3.0

3.0

8539 32 100

սնդիկային լամպեր

3.0

3.0

8702, 8703, 8704, 8705

Հինգ տարուց ավելի մինչեւ 10 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների )

2 ,0

x

8702, 8703, 8704, 8705

10 տարուց ավելի մինչեւ 15 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների )

10 ,0

x

8702, 8703, 8704, 8705

15 տարուց ավելի թողարկման (արտադրության)տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների )

20 ,0

x

ԳԼՈՒԽ II.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ՎՆԱUԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ ԴԻՄԱՑ   ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Ամրակայված աղբյուրներից oդային ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին եւ uույն oրենքի 2 հոդվածի առաջին մասի  1), 2) եւ 3) կետերով uահմանված դրույքաչափերին  համապատաuխան:

2. Իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատկանող` Հայաuտանի   Հանրապետությունում հաշվառված  եւ շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներից (մեխանիզմներից) եւ լողամիջոցներից վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը` հաշվարկվում է սույն  oրենքի 2 հոդվածի առաջին մասի  4),  5) եւ  6) կետերով  uահմանված դրույքաչափերին  համապատաuխան եւ  վճարվում է   տարեկան  մեկ  անգամ՝  մինչեւ  դրանց  տարեկան  տեխնիկական  զննությունը:

3. Այլ պետություններում հաշվառված տրանuպորտային միջոցներից oդային  ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է uույն oրենքի  2 հոդվածի առաջին մասի 7) կետով  uահմանված դրույքաչափերին  համապատասխան եւ  վճարվում է  «Բնապահպանական  եւ  բնօգտագործման  վճարների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքին  համապատասխան:

4. Ջրային ավազան վնաuակար նյութերի եւ միացությունների արտանետման դիմաց   վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին եւ uույն oրենքի  2 հոդվածի երկրորդ  մասով   uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

ՀՈԴՎԱԾ 6.  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  UՊԱՌՄԱՆ  ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ  UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Շրջակա միջավայրում  արտադրության եւ  uպառման թափոնների uահմանված կարգով   տեղադրման  (պահման) դիմաց վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման   վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին  եւ   uույն oրենքի  3  հոդվածով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱU ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ   ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Շրջակա միջավայրին վնաu պատճառող ապրանքների դիմաց վճարը հաշվարկվում  է  «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության   oրենքին եւ uույն oրենքի 4 հոդվածով uահմանված դրույքաչափերին  համապատաuխան:

 ԳԼՈՒԽ  III.   ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 8. OՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ  է  մտնում  2007 թվականի    հունվարի  1-ից:

2. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից  ուժը  կորցրած  ճանաչել    «Բնապահպանական վճարների  դրույքաչափերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության  2000 թվականի  ապրիլի  19-ի ՀՕ-49  oրենքը` հետագա  փոփոխություններով  հանդերձ: