Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1016-17.11.2006-ՍԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԼՈՒԽ I .

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

ՀՈԴՎԱԾ 1 . OՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Uույն oրենքը uահմանում է բնապահպանական վճարների (այսուհետ՝ վճար) դրույքաչափերն ու դրանց հաշվարկման կարգը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

1. Վնաuակար նյութերը օդային ավազան արտանետելու համար բնապահպանական վճարների դրույքաչափերն են՝

1) Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման յուրաքանչյուր տոննայի դիմաց՝

փոշի

1 800

դրամ

ածխածնի մոնoքuիդ

240

դրամ

ազոտի oքuիդներ (վերահաշվածըuտ ազոտի երկoքuիդի)

14 800

դրամ

ծծմբային անհիդրիդ

1 800

դրամ

քլոր

12 000

դրամ

քլորոպրեն

90 000

դրամ:

2) Սույն մասի 1) կետում նշված վնասակար նյութերից բացի, վճարի օբյեկտ են հանդիսանում նաեւ հաշվետու ժամանակաշրջանում օդային ավազան փաստացի արտանետված մթնոլորտային օդն աղտոտող մյուս բոլոր այն նյութերը՝ որոնց մասով արտանետումների փաստացի ծավալները գերազանցում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու թույլտվություններով նախատեսված արտանետումների ծավալը, կամ որոնց մասով հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող կազմակերպությունների գծով բացակայում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու թույլտվություններ:

Սույն կետում նշված մթնոլորտային օդն աղտոտող բոլոր նյութերի համար վճարի դրույքաչափը ( Դ օդ ) յուրաքանչյուր տոննայի արտանետման դիմաց հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով`

Դ օդ = 900 դրամ/ ՍԹԿ,

որտեղ ՍԹԿ-ն օդում տվյալ նյութի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտությունն /կոնցենտրացիան/ է:

3) Երեւանքաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներումoդային ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման ամրակայված աղբյուրներ ունեցող իրավաբանականեւֆիզիկական անձանց համար սույն մասի1) կետում նշվածեւ (կամ) 2) կետի համաձայն հաշվարկվող դրույքաչափերն ավելացվում են1.5 անգամ,

4)ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատկանող` Հայաuտանի Հանրապետությունում հաշվառված եւ շահագործվող Մ եւՆ
ենթախմբ եր ի ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ դրանց խմբերիեւենթախմբերի`

Ավտոտրանսպորտային միջոցի խումբը

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ենթախումբը

Դ րույքաչափը (դրամ )

Մարդատար` Մ

Մ1` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված թեթեւ մարդատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ոչ ավելի նստատեղ

2 500

Մ2` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ (ներքին այրման շարժիչներով ավտոբուսներ), որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ավելի նստատեղեւորոնց առավելագույն զանգվածը չի գերանզանցում 5 տոննան

5 000

Մ3` ուղեւորների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ (ներքինայրման շարժիչներով ավտոբուսներ), որոնք բացի վարորդի տեղից ունեն 8-ից ավելի նստատեղ եւ որոնց առավելագույն զանգվածը գերանզանցում է 5 տոննան

10 000

Բեռնատար` Ն

Ն1` բեռների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնց առավելագույն զանգվածը չի գերանզանցում 3,5 տոննան

5 000

Ն2` բեռների փոխադրման համար նախատեսված,3,5 տոննայից ավելի, բայց ոչավելի քան12 տոննա առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ

10 000

Ն3` բեռների փոխադրման համարնախատեսված,12 տոննայից ավելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ

15 000

5) սույն մասի 4) կետում նշված դրույքաչափերի վրա կիրառվում են հետեւյալ բազմապատիկ գործակիցները `

բենզինային շարժիչով մինչեւ 1986 թվականի հոկտեմբերի 1-ը արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.2

բենզինային շարժիչով չեզոքացման համակարգ չունեցող1986 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.0

բենզինային շարժիչով երկբաղադրիչ չեզոքացման համակարգ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.3

բենզինային շարժիչով եռաբաղադրիչ չեզոքացման համակարգ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար `

0.15

դիզելային շարժիչով ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

1.0

գազային շարժիչով մինչեւ2000 թվականի հուլիսի 1-ը արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.5

գազային շարժիչով2000 թվականի հուլիսի 1-ից հետո արտադրված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար`

0.35

6) ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատկանող` ՀայաuտանիՀանրապետությունում հաշվառված եւ շահագործվող Տ ենթախմբի մեքենաներից (մեխանիզմներից) եւ լողամիջոցներից վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըuտ շարժիչի հզորության`

մինչեւ 50Ձ 10xՁ դրամ

50-80Ձ 20xՁ դրամ

81-100Ձ 30xՁ դրամ

101-150Ձ 40xՁ դրամ

151-200Ձ 50xՁ դրամ

201-250Ձ 60xՁ դրամ

251-300Ձ 70xՁ դրամ

300Ձ-ից ավելի100xՁ դրամ

որտեղ Ձ-ն հզորությունն է` արտահայտված ձիաուժով:

7) այլ պետություններում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող կամ շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ դրանց տեսակի եւ բեռնատարողության`

Ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ա վտոտրանսպորտային միջոցի նկարագիրը

Դ րույքաչափը (դրամ)

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի (ածխածնիօքսիդի, ածխաջրածինների, ծխայնության)պարունակության սահմանային թույլատրելի`

նորմաների սահմաններում կատարվող արտանետումների դեպքում

նորմաների սահմաններից ավելի`վերոգրյալ նյութերից առնվազն մեկիգծով արտանետումների դեպքում

8703 21-8703 33

մարդատար ավտոմեքենաներ նախատեսված մինչեւ 10 մարդ (ներառյալ վարորդը) տեղափոխելու համար

3 750

7 500

8702

մարդատար ավտոմեքենաներ նախատեսված 10եւավելի մարդ (ներառյալ վարորդը) տեղափոխելու համար, բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների

10 000

2 0 000

8704 21

8704 31

բեռների փոխադրման համա ր 5 տոննայից ոչ ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

5 000

10 000

8704 22

8704 32

բեռների փոխադրման համա ր 5 տոննայից ավելի բայց ոչ ավելի քան 20 տոննա առավելագույն զանգվածովշարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

10 000

20 000

8704 23

բեռների փոխադրման համար 20 տոննայից ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ

15 000

30 000

2. Ջ րային ավազան վնաuակար նյութերի եւ միացությունների յուրաքանչյուր տոննայի արտանետման դիմաց վճարի դրույքաչափերն են՝

1)

կախված նյութեր

5 300

դրամ

ազոտ ամոնիակային

5 100

դրամ

թթվածնի կենuաբանական պահանջ

18 400

դրամ

նավթամթերք

204 600

դրամ

պղինձ

1 023 900

դրամ

ցինկ

1 023 900

դրամ

uուլֆատներ

100

դրամ

քլորիդներ

30

դրամ

նիտրիտներ

511 500

դրամ

նիտրատներ

1100

դրամ

ընդհանուր ֆոuֆոր

40 000

դրամ

դետերգենտ (լվացող քիմիական) նյութեր

102 300

դրամ

ծանրմետաղների աղեր

511 500

դրամ

ցիանեւ ցիանի միացություններ

511 500

դրամ:

2) Սույն մասի1) կետում նշված վնասակար նյութերիցեւմիացություններից բացի, վճարի օբյեկտ են հանդիսանում նաեւ հաշվետու ժանակաշրջանում ջրային ավազան փաստացի արտանետված մյուս բոլոր այն վնասակար նյութերը եւ միացությունները, որոնց մասով արտահոսքի փաստացի ծավալները գերազանցում են ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված կեղտաջրերում վնաuակար նյութերի թույլատրելի uահմանային արտահոuքի ծավալները, կամ բացակայում են արտահոսքի գծով ջրօգտագործման թույլտվություններ կամ ջրօգտագործման թույլտվություններով չեն սահմանված թույլատրելի uահմանային արտահոuքի ծավալներ:

Սույն կետում նշված բոլոր վնասակար նյութերիեւմիացությունների համար վճարի դրույքաչափը (Դ ջուր ) յուրաքանչյուր տոննայի արտանետման դիմաց հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով`

Դ ջուր = 10 000դրամ/ ՍԹԿձկն

որտեղ ՍԹԿ-նձկն ձկնատնտեսական նպատակով օգտագործվող ջրում տվյալ նյութի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է:

3) Սեւանա լճի ջրահավաքավազան, Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան եւԳետառ գետեր վնաuակար նյութերի եւմիացությունների արտանետումներ իրականացնող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց համար ( բացառությամբ` ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների) սույն մասի 1) կետում նշվածեւ(կամ) 2) կետի համաձայն հաշվարկվող դրույքաչափերը կրկնապատկվում են:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՌՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Շրջակա միջավայրում արտադրության եւ uպառման թափոնների յուրաքանչյուր տոննայի սահմանված կարգով տեղադրման (պահման) համարվճարի դրույքաչափերն են՝

1) հատուկ հատկացված տեղերում ( բացառությամբ արդյունաբերական հրապարակների ) թափոնների տեղադրման համար՝

առաջին դաuի վտանգավորության թափոններ

48 000

դրամ

երկրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

24 000

դրամ

երրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

4 800

դրամ

չորրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

1 500

դրամ

ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող եւ հողածածկույթի քանդման ու շինարարության հետեւանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների)

600

դրամ

Լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվողոչ վտանգավոր թափոններ

0

դրամ

հողածածկույթի քանդման եւ շինարարության հետեւանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոններ

60

դրամ

2) արդյունաբերական հրապարակներում թափոնների տեղադրման (պահման) համար`

 

Դրույքաչափը ըստ տեղադրման ժամանակահատվածի (դրամ)

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մինչեւ մեկ տարի պահման դեպքում (տեխնոլոգիական փուլ, կուտակում)

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մեկ տարուց մինչեւ երեք տարի ներառյալ պահման դեպքում

թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած երեք տարուց ավելի պահման դեպքում

առաջին դաuի վտանգավորության թափոններ

0

16 000

48 000

երկրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

8 000

24 000

երրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

1 600

4 800

չորրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ

0

500

1 500

ոչ վտանգավոր թափոններ(բացառությամբ լեռնա-արդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոնների)

0

200

600

ՀՈԴՎԱԾ 4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Շրջակա միջավայրին վնաu պատճառող ապրանքների դիմաց վճարի դրույքաչափերնեն՝

Ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ապրանքի համառոտ անվանումը

Դրույքաչափը `

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար` ապրանքի մաքսային արժեքի նկատմամբ տոկոսով

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող եւ իրացվող ապրանքների համար ` դրանց իրացման շրջանառության նկատմամբ տոկոսով

2707

2709 00

2710

2713

2714 90 000

2715 00 000

հանքային յուղեր, հում նավթ եւ հում նավթամթերք, նավթ եւ նավթամթերք, վառելիքաքսուքային նյութեր, մայթաձյութ եւ ասֆալտ (բացառությամբ` 2710 11 410, 2710 11 450, 2710 11 490 ծածկագրերով դասակարգվող բենզինի,2710 19 930 ծածկագրով դասակարգվող էլեկտրական մեկուսիչ յուղերի եւ2710 91 000, 2710 99 000 ծածկագրերով դասակարգվող օգտագործված նավթամթերքի)

2.0

2.0

2710 19 930

2710 91 000

2710 99 000

էլեկտրական մեկուսիչ յուղեր,

օգտագործված նավթամթերք

3.0

3.0

2903 41 000

2903 42 000

2903 43 000

2903 44 100

2903 44 900

ֆտորեռաքլորմեթան (ֆրեոն-11),[քիմիական բանաձեւը՝CFCl3]

երկֆտորերկքլորմեթան (ֆրեոն-12), [քիմիական բանաձեւը՝ CF2Cl2]

եռֆտորեռաքլորէթան (ֆրեոն-113), [քիմիական բանաձեւը՝ C2F3Cl3]

քառաֆտորերկքլորէթան(ֆրեոն-114), [քիմիական բանաձեւը՝ C2F4Cl2]

հինգֆտորքլորէթան (ֆրեոն-115) [քիմիական բանաձեւը՝ C2F5Cl]

2.0

2.0

2903 46 100

2903 46 200

2903 46 900

երկֆտորբրոմքլորմեթան (հալոն-1211) [քիմիական բանաձեւը՝ CF2BrCl]

եռֆտորբրոմմեթան (հալոն-1301) [քիմիական բանաձեւը՝ CF3Br]

քառֆտորերկբրոմմեթան (հալոն-2402) [քիմիական բանաձեւը՝ C2F4Br2]

2.0

2.0

3215 11 000

3215 19 000

տպագրական ներկ

3.0

3.0

3402

լվացող նյութեր

0.5

0.5

3701

3702

3704 00 100

3705

3706

կինո-ֆոտոժապավեններ

0.8

0.8

3819 00 000

արգելակման հեղուկներ

2.0

2.0

3820 00 000

հակասառեցնողեւհակասառցապատող հեղուկներ պատրաստի

2.0

2.0

3923

3925 10 000

պլաստմասսայից արտադրանք ապրանքների փաթեթավորմանեւտեղափոխման համար,

300լ ծավալից ավելի ցիստերններ, բաքեր եւ համանման տարողություններ պլաստմասսայից

2.0

2.0

4011

4012

Անվադողեր

1.0

1.0

4013

Ռետինե օդախցիկներ

1.0

1.0

6811

6812

6813

արտադրանք ասբեստից, ֆրիկցիոն նյութեր, (բացառությամբ 6813 10 100 եւ6813 90 100 ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների)

3.0

3.0

7019

ապակյա մանրաթել

0.8

0.8

78

կապար եւ կապարից պատրաստված արտադրանք

3.0

3.0

8311 10

էլեկտրոդներ

1.5

1.5

8421 23

Ներքին այրման շարժիչների յուղի կամ վառելիքի ֆիլտրեր (բացառությամբ 8421 23 100 ծածկագրով դասակարգվող ապրանքների)

1.0

1.0

8506 30

Առաջնային մարտկոցներ սնդիկ-օքսիդային

1.5

1.5

8506 40

Առաջնային մարտկոցներ արծաթ-օքսիդային

1.5

1.5

8506 80

Առաջնային մարտկոցներ այլ

1.5

1.5

8507 10

8507 20

Մարտկոցներ կապարային

(բացառությամբ 8507 10 100 եւ 8507 20 100 ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների)

3.0

3.0

8507 30

8507 80

Մարտկոցներ կադմիում-նիկելային,

մարտկոցներ այլ
(բացառությամբ 8507 30 100 եւ 8507 80 100 ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների)

2.0

2.0

8507 90

Մարտկոցների մասեր
(բացառությամբ 8507 90 100 ծածկագրով դասակարգվող ապրանքների)

1.5

1.5

8532 22 000

էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ

3.0

3.0

8539 31

լյումինեսցենտային լամպեր թերմակատոդով

3.0

3.0

8539 32 100

սնդիկային լամպեր

3.0

3.0

8702, 8703, 8704, 8705

Հինգ տարուց ավելի մինչեւ 10 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության)տարեթիվունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների )

2 ,0

x

8702, 8703, 8704, 8705

10 տարուց ավելի մինչեւ 15 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ8702 90 90 ծածկա գրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների )

10 ,0

x

8702, 8703, 8704, 8705

15 տարուց ավելի թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների)

20 ,0

x

ԳԼՈՒԽ II.

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ՎՆԱUԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Ամրակայված աղբյուրներից oդային ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին եւ uույն oրենքի 2 հոդվածի առաջին մասի 1), 2) եւ 3) կետերով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

2. Իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատկանող` Հայաuտանի Հանրապետությունում հաշվառվածեւ շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներից (մեխանիզմ ն երից) եւ լողամիջոցներից վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը` հաշվարկվում է սույն oրենքի 2 հոդվածի առաջին մասի4), 5) եւ 6) կետերով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան եւ վճարվում է տարեկան մեկ անգամ՝ մինչեւդրանց տարեկան տեխնիկական զննությունը:

3. Այլ պետություններում հաշվառված տրանuպորտային միջոցներից oդային ավազան վնաuակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է uույն oրենքի 2 հոդվածի առաջին մասի 7) կետով uահմանված դրույքաչափերին համապատասխան եւվճարվում է «Բնապահպանականեւբնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

4. Ջրային ավազան վնաuակար նյութերի եւ միացությունների արտանետման դիմացվճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին եւ uույն oրենքի 2 հոդվածի երկրորդ մասով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ UՊԱՌՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Շրջակա միջավայրում արտադրության եւ uպառման թափոնների uահմանված կարգով տեղադրման (պահման) դիմաց վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործմանվճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքինեւuույն oրենքի 3 հոդվածով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱU ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Շրջակա միջավայրին վնաu պատճառող ապրանքների դիմաց վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական եւ բնoգտագործման վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին եւ uույն oրենքի 4 հոդվածով uահմանված դրույքաչափերին համապատաuխան:

ԳԼՈՒԽ III.

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 8. OՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հու ն վարի 1-ից:

2. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2000 թվականի ապրիլի 19-ի ՀՕ-49 oրենք ը ` հետագա փոփոխություններով հանդերձ: