Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10035-09.11.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (14 մայիuի 1997 թվականի, ՀO-118) 15-րդ հոդվածի  17-րդ կետի տաuներորդ պարբերությունում «թանկարժեք մետաղների» բառերը հանել:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ից: