Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-95313-22.09.2006-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.   «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ ՀՕ-29-Ն) /այսուհետեւ` Օրենք/ 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5)-րդ կետում «միջնորդ դատարանում» բառերը փոխարինել «արբիտրաժային տրիբունալում» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 49-րդ հոդվածի վերնագրում եւ 1-ին մասում «միջնորդ դատարանում» բառերը փոխարինել «արբիտրաժային տրիբունալում» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: