Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-940-04.09.2006-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (26 ապրիլի 2001 թվականի, ՀՕ-169, այսուհետ` Օրենք) 21-րդ հոդվածի առաջին կետի բ) ենթակետում «մարմնի» բառից հետո ավելացնել «կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից: