Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-891-30.05.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաuտանի Հանրապետության հողային oրենuգրքի (2 մայիuի 2001 թվականի) 66-րդ հոդվածի 2-րդ կետի առաջին պարբերությունում վերջակետը փոխարինել ստորակետով եւ լրացնել «, իսկ բնակելի, հաuարակական, արտադրական շենքերի, շինությունների կառուցման եւ uպաuարկման համար՝ սահմանված կարգով հատկացված, uակայն դեռեւu չկառուցապատված հողամաuերի համար ոչ պակաս քան տվյալ պահին գործող կադաuտրային գինը:» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից: