Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-889-31.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (8-ը հուլիսի 2005 թվականի, ՀՕ-160-Ն, այսուհետ` օրենք) 16-րդ հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Քրեակատարողական վարչության պետի տեղակալներին, քրեակատարողական հիմնարկների պետերին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը` քրեակատարողական վարչության պետի առաջարկությամբ:

Քրեակատարողական տեսչության պետին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

Քրեակատարողական տեսչության ծառայողներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է քրեակատարողական տեսչության պետը:

3. Քրեակատարողական ծառայության գլխավոր, առաջատար, միջին եւ կրտսեր խմբի պաշտոններում նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է քրեակատարողական վարչության պետը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:»:

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Քրեակատարողական ծառայության պաշտոնների բարձրագույն խմբում, քրեակատարողական տեսչության  քրեակատարողական ծառայողներին, ինչպես նաեւ քրեակատարողական հիմնարկների պետերին uույն oրենքով uահմանված կարգով այլ պաշտոնի փոխադրում է Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:»,

2) երկրորդ մասում «կրտuեր խմբում» բառերը փոխարինել «առաջատար, միջին եւ կրտսեր խմբերում» բառերով, իսկ «պետը» բառից հետո լրացնել «,բացառությամբ սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերի»:

Հոդված 3. Օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասի `

1) 3-րդ կետը «տալիս է ցուցումներ» բառերից հետո լրացնել «, անհրաժեշտության դեպքում հայտարարում է տագնապ, այդ թվում` ուսումնական տագնապ, կամ ուժեղացված ծառայություն» բառերով,

2) 10-րդ կետում «կրտսեր խմբի պաշտոն զբաղեցնող» բառերը փոխարինել «իր կողմից պաշտոնում նշանակված» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին մասի 10-րդ կետը «տալիս է ցուցումներ» բառերից հետո լրացնել «, անհրաժեշտության դեպքում քրեակատարողական հիմնարկում հայտարարում է տագնապ, այդ թվում` ուսումնական տագնապ, կամ ուժեղացված ծառայություն» բառերով,

Հոդված 5. Օրենքի 36-րդ հոդվածի երկրորդ մասում`

1) չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ից 5-րդ կետերով նախատեuված կարգապահական տույժերը կարող են կիրառել նաեւ քրեակատարողական վարչության պետը իր կողմից պաշտոնում նշանակված քրեակատարողական ծառայողների նկատմամբ (բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության ծառայողների):»,

2) չորրորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին եւ 2-րդ կետերով նախատեuված կարգապահական տույժերը կարող են կիրառել նաեւ քրեակատարողական հիմնարկների ղեկավարները (բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության ծառայողների նկատմամբ)»:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Քրեակատարողական ծառայության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի ընդունման վերաբերյալ

«Քրեակատարողական ծառայության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նշված օրենսդրական ակտով սահմանված քրեակատարողական ծառայողներին պաշտոնի նշանակելու եւ պաշտոնից ազատելու գործընթացները հստակեցնելու հանգամանքով: Մասնավորապես. օրենքի  16-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ քրեակատարողական ծառայության բարձրագույն (բացառությամբ քրեակատարողական վարչության պետի), գլխավոր, առաջատար եւ միջին խմբերի պաշտոններում նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է ՀՀ արդարադատության նախարարը, իսկ կրտսեր խմբի պաշտոններում` քրեակատարողական վարչության պետը: Ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է, որ ծառայության բարձրագույն խմբի (բացառությամբ քրեակատարողական վարչության պետի) եւ քրեակատարողական հիմնարկի պետի պաշտոններում նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է ՀՀ արդարադատության նախարարը, իսկ քրեակատարողական մյուս բոլոր պաշտոններում` քրեակատարողական վարչության պետը:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ներկայացվող նախագծով նախատեսվում են որոշակի փոփոխություններ քրեակատարողական ծառայության պաշտոններում նշանակումներ եւ դրանցից ազատումներ կատարելու գործընթացներում, ապա դրան զուգահեռ անհրաժեշտություն է առաջանում նաեւ փոփոխել կարգապահական խախտումներ թույլ տալու դեպքում կարգապահական տույժեր կիրառելու գործընթացներում: Այն է` նախագծով քրեակատարողական վարչության պետին հնարավորություն է տրված նկատողությունից, խիստ նկատողությունից, ինչպես նաեւ մեկ աստիճանով կոչման իջեցումից բացի, կիրառել նաեւ «պաշտոնի իջեցում եւ «ծառայությունից ազատում» կարգապահական տույժերը իր կողմից պաշտոնում նշանակված քրեակատարողական ծառայողների նկատմամբ (բացառությամբ` քրեակատարողական տեսչության ծառայողների):

Միաժամանակ, նախագծի ընդունմամբ օրենսդրական ամրագրում կստանա քրեակատարողական վարչության պետի եւ քրեակատարողական հիմնարկի պետերի կողմից անհրաժեշտության դեպքում տագնապ, այդ թվում` ուսումնական տագնապ, կամ ուժեղացված ծառայություն հայտարարելու իրավասությունը, որն անչափ կարեւոր է քրեակատարողական ծառայությունում անվտանգության ապահովման գործում: