Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-883-19.05.2006-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 ապրիլի 1999 թվականի, ՀՕ-297) 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. «Ընդհանուր կրթությունն սկսվում է վեց տարեկանից (որը կարող է լրանալ մինչեւ տվյալ ուսումնական տարվա դեկտեմբերի վերջը):»:

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «11-րդ» թիվը փոխարինել «12-րդ» թվով:

Հոդված 3.   Օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում` 12 տարի ընդհանուր տեւողությամբ` հետեւյալ հաջորդական աստիճաններով.

1) տարրական դպրոց  (1-4-րդ  դասարաններ).

2) միջին դպրոց   (5-9-րդ դասարաններ).

3) ավագ դպրոց  (10-12-րդ դասարաններ)»:

Հոդված 4. Օրենքի 55--րդ    հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 55.  Սույն օրենքի  18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունը  տարածվում է միայն օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն   2006 թվականին եւ դրանից հետո  հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ընդունված անձանց վրա:

Մինչեւ 2001 թվականը  հանրակրթական դպրոցներ ընդունված սովորողները ուսումը  շարունակում են տասնամյա  հանրակրթական միջնակարգ  դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով:

2001 թվականից մինչեւ 2005 թվականը ներառյալ, ինչպես նաեւ  2006 թվականին հանրակրթական  դպրոցների առաջին դասարաններ ընդունված 6,5 եւ բարձր տարիքի սովորողները ուսումը  շարունակում են տասնմեկամյա  հանրակրթական միջնակարգ  դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով:

2006-2007 ուսումնական տարում դպրոցներում  ըստ տարիքային խմբերի ձեւավորված առաջին    դասարանների  սովորողների ուսուցման եւ  փոխադրման կարգը սահմանվում է կրթության  կառավարման պետական լիազորված մարմնի կողմից:

2007-2008 ուսումնական տարվա սեպտեմբերի 1-ից երրորդ եւ երրորդից բարձր դասարանները վերահամարակալվում են` յուրաքանչյուրը  մեկով  ավելի:

2009-2010  ուսումնական տարվանից կատարվում է անցում եռամյա ավագ դպրոցի:»:

Հոդված 5.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ  օրվանից: