Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-8753-12.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ  Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը /6 դեոկտեմբերի 1985 թվականի/`

ա/ լրացնել 206.8 հոդվածով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ  206.8. Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը չպատասխանելը կամ պահանջվող նյութերը  չտրամադրելը

Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը սահմանված ժամկետներում չպատասխանելը կամ սահմանված ժամկետներում պահանջվող նյութերը չտրամադրելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

բ/  223-րդ հոդվածի առաջին մասի «206.7» թվից հետո լրացնել «, 206.8» թվերը: