Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-871-06.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ( 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ ՀՕ-29-Ն) /այսուհետեւ` Օրենք/ 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը, 30-րդ, 31-րդ եւ 37-րդ հոդվածները, 38-րդ հոդվածի 9-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետից հանել «(բացառությամբ հատուկ արտոնագրի)» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, իսկ հատուկ արտոնագիր ստանալու համար` հատուկ ծրագրով» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 38-րդ հոդվածի վերնագրից, 1-ին,2-րդ, 5-րդ մասերից հանել «եւ հատուկ արտոնագրի» բառերը:

Հոդված 5.
Օրենքի 48-րդհոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

« Փաuտաբանների պալատը Հայաuտանի Հանրապետությունում գործող փաuտաբանական միությունների անդամ փաuտաբանների արտոնագրերը փոխարինում է փաuտաբանների պալատի արտոնագրերով: Հայաuտանի Հանրապետությունում գործող փաuտաբանական միությունների տրամադրած արտոնագրերն ուժի մեջ են փաuտաբանների պալատի գրանցման պահից եռամuյա ժամկետում:»:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի փաստաբանների հատուկ արտոնագրերը:

Հոդված 7.   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: