Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-8601-26.04.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաս՟տանի Հան՟րապե՟տութ՟յանօրենքի (14 մայիսի 1997 թվականի, ՀՕ-118) 6 1 -րդ հոդվածում «8475» ծածկագրից հետո լրացնել «, 8426, 8429, 8443, 8478, 8479» ծածկագրերը :

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունիսի 1-ից: