Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-860-26.04.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաք՟սատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկ՟ման ոչ ենթակա այն ապ՟րանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաք՟սա՟յին մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաս՟տանի Հան՟րապե՟տութ՟յան 2001 թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-195 օրենքի 1-ին հոդվածի երրորդ պարբերությունից հանել «8471» ծածկագիրը եւ հոդվածով հաստատված ցանկը շա՟րադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքի համառոտ անվանումը

0105

Ընտանի թռչուն՝ կենդանի, այսինքն՝ ընտանի հավեր, բադեր, սագեր, հնդկահավեր, ցեսարկաներ

0701 10 000

Կարտոֆիլի սերմացու՝ թարմ կամ պաղեցրած

12

Յուղատու սերմեր եւ պտուղներ, այլ սերմեր, պտուղներ եւ հատիկներ, դեղա՟՟բույսեր եւ բույսեր՝ տեխնիկական նպատակների համար, ծղոտ եւ անասնակեր, բացառությամբ

1201 00

Սոյայի պտուղներ, կոտորակված կամ չկոտորակված

1202

Արախիս չտապակած եւ չմշակված որեւէ այլ ձեւով

1207

Յուղատու բույսերի սերմեր եւ պտուղներ

1208

Ալյուր մանր եւ խոշոր աղացվածքի յուղատու մշակաբույսերի սերմերից կամ պտուղներից, բացի մանանեխի սերմերից ստացվածը

1209

Սերմեր, պտուղներ եւ հատիկներ ցանքի համար

1210

Գայլուկի կոներ, թարմ կամ չորացրած, մանրատած կամ չմանրատած, փոշենման կամ հատիկացկած տեսքով, լուպուլին

1211

Բույսեր եւ ղրանց մասերը (ներառյալ՝ սերմերն ու պտուղները), օծա՟նե՟լի՟քա՟յին, դեղագործական կամ միջատասպան, ֆունգիցիդային կամ հա՟ման՟ման նպատակներով օգտագործվող, թարմ կամ չորացրած, ամ՟բողջական կամ մանրացրած, կոտորակված կամ աղացած

1212

Եղջերածառի պտուղներ, ծովային եւ այլ ջրիմուռներ, շաքարի ճակնդեղ եւ շաքարեղեգ, թարմ, պաղեցրած, սառեցրած կամ չորացրած, մանրատած կամ չմանրատած, պտուղների կորիզներ եւ միջուկներ, բուսական ծագման այլ մթերքներ (ներառյալ Cichorium intzbus sativum տեսակի եղերդի չբոված արմատները), գլխավորապես սննդային նպատակների համար օգտագործվող, այլ տեղում չնշված

2305 00 000

Քուսպ եւ այլ կոշտ թափոններ` արախիսի յուղի կորզումից ստացվող, չա՟ղացած կամ աղացած, չհատիկավորված կամ հատիկավորված

2307 00

Գինու նստվածք, գինեքար

2401

Ծխախոտի հումք, ծխախոտի թափոններ

26

Հանքաքարեր, խարամ եւ մոխիր, բացառությամբ՝

2601

Երկաթի հանքաքար եւ խտանյութ

2608 00 000

Ցինկի հանքաքարեր եւ խտահանքեր

2611 00 000

Վոլֆրամի հանքաքար եւ խտանյութ

2613

Մոլիբդենի հանքաքար եւ խտանյութ

2616

Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր եւ խտահանքեր

2619 00

Խարամ, դրոս (բացի հատիկացված խարամից), հրաթեփ եւ սեւ մետաղ՟նե՟րի արտադրության այլ թափոններ

2710 11 310

Ավիացիոն բենզին

2710 19 210

Ավիավառելիք ՏՍ – 1

2710 19 990

Ավիայուղ ՄՍ - 8Պ

2711 21 000

Բնական գազ՝ գազային վիճակում

2716 00 000

Էլեկտրաէներգիա

2837

Ցիանիդներ, ցիանիդօքսիդներ, կոմպլեքսային ցիանիդներ

2902 30 900

Տոլուոլ՝ այլ նպատակների համար

3002

Մարդկային արյուն. կենդանական արյուն՝ պատրաստված բուժական, կան՟խարգելային եւ ախտորոշման նպատակներով օգտագործելու հա՟մար. վարակամերժ շիճուկներ (հակաշիճուկներ), արյան այլ թորա՟մասեր եւ բարեփոխված վարակամերժ նյութեր, այդ թվում՝ ստաց՟ված բիոտեխ՟նո՟լոգիական ճանապարհով, պատվւսստանյութեր, թույներ, աճեց՟՟րած մանրէներ (բացի խմորասունկերից) եւ համանման նյութեր

31

Պարարտանյութեր, բացառությամբ՝

3101 00 000

Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող պարարտանյութեր՝ խառ՟նուրդված կամ չխառնուրդված, քիմիապես վերամշակված կամ չվերամ՟շակված. պարարտանյութեր՝ ստացված բուսական եւ կենդա՟նա՟կան ծա՟գում ունեցող մթերքներր խառնուրդելու կամ քիմիական մշակման ենթար՟կելու միջոցով

3901

Էթիլենի պոլիմերներ սկզբնական ձեւերով

3902

Պրոպիլենի կամ այլ օլեֆինների պոլիմերներ սկզբնական ձեւերով

3903

Ստիրոլի պոլիմերներ սկզբնական ձեւերով

3905

Վինիլացետատի կամ այլ բարդ վինիլային եթերների պոլիմերներ սկզբնական ձեւերով, այլ վինիլային պոլիմերներ սկզբնական ձեւերով

4001

Բնական կաուչուկ, բալատա, գուտապերչ, գվայուլա, չիկլ եւ համանման բնական խեժեր՝ սկզբնական ձեւերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով

4005

Չվուլկանացված ռետինային խառնուրդ՝ սկզբնական ձեւերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով

41

Անմշակ կաշվե հումք (բացի բնական մորթուց) եւ կաշի, բացառությամբ

4104

Խոշոր եղջերավոր անասունների (ներառյալ՝ գոմեշները) կամ ձիազգի կենդանիների դաբաղած կաշի կամ կաշվե կրաստ՝ առանց մա՟զա՟ծած՟կույթի, երկտակված կամ չերկտակված, բայց առանց հետագա մշակման

4105

Դաբաղած կաշի կամ կաշվե կրաստ՝ ոչխարի կամ գառան մորթուց, առանց բրդե ծածկույթի, երկտակված կամ չերկտակված, բայց առանց հետագա մշակման

4106

Կաշի՝ այծերի կամ ուլիկների մորթուց, առանց մազածածկույթի, բացի 4108 կամ 4109 ապրանքային դիրքերի կաշիներից

4107

Կաշի՝ դաբաղումից հետո լրացուցիչ մշակված կամ կաշվե կրաստի տեսքով, ներառյալ՝ մշակվածը մագաղաթի տեսքով՝ խոշոր եղջերավոր անասունների (ներառյալ գոմեշները) կամ ձիազգի կենդանիների կաշվից, առանց մազածածկույթի, երկտակված կամ չերկտակված, բացի 4114 դիրքում դասակարգվող կաշվից

4113

Կաշի

4114

Թավշակաշի (ներառյալ՝ համակցված թավշակաշին), լաքապատ կաշի եւ մակաշերտված լաքապատ կաշի, մետաղացված կաշի

4115

Համակցված կաշի, բնական կաշվի կամ կաշվային մանրաթելերի նրբաթելերի հիմքով, թիթեղներով, թերթերով կամ շերտերով կամ ժապա՟վեններով, գլանափաթեթներով կամ ոչ գլանափաթեթներով, բնական կամ համակցված կաշվի կտորտանք եւ այլ թափոններ՝ կաշվե ապրանքների արտադրության համար ոչ պիտանի, կաշվի փոշի եւ ասուր

4403

Անտառանյութեր՝ չմշակված, կեղեւահանված կամ կեղեւը չհանված կամ մատղաշ կեղեւով, կոպիտ քառատաշված կամ չքառատաշված

4404

Փայտանյութ տակառագործական, ճեղքված գերաններ, ցցագերաններ, ցցեր եւ սյուներ փայտից՝ սրված, բայց երկայնքով չսղոցված, ան՟տա՟ռանյու՟թեր կոպիտ շրջատաշված, բայց չսրված, չկորացված կամ այլ եղանակով չմշակված, օգտագործվող ձեռնափայտերի, մտրակների, հովա՟նոցների, գործիքների բռնակների եւ համանման պատ՟րաստվածք՟ների արտադրության համար, փայտանյութ՝ կեղեւահանված եւ համանման

4406

Փայտակոճղեր՝ երկաթուղային եւ տրամվայի գծերի համար

4801 00 000

Լրագրային թուղթ՝ գլանափաթեթներով կամ թերթերով

4805 12 000

Ոչ կավճապատ թուղթ ծղոտե զանգվածից ծալքավորման համար, գլանափաթեթներով կամ թերթերով՝ առանց հետագա մշակման կամ մշակ՟ված, ինչպես դա նշված է 48 ապրանքային խմբի 3-րդ ծանո՟թութ՟յունում

4805 19 100

Այլ, ոչ կավճապատ թուղթ ծալքավորման համար Wellenstoff , գլանա՟փաթեթներով կամ թերթերով, առանց հետագա մշակման կամ մշակված, ինչպես դա նշված Է 48 ապրանքային խմբի 3-րդ ծանոթությունում

4805 19 900

Այլ, ոչ կավճապատ թուղթ ծալքավորման համար՝ գլանափաթեթներով կամ թերթերով՝ առանց հետագա մշակման կամ մշակված, ինչպես դա նշված Է 48 ապրանքային խմբի 3-րդ ծանոթությունում

4805 40 000

Ոչ կավճապատ քամիչ թուղթ եւ քամիչ ստվարաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով առանց հետագա մշակման կամ մշակված, ինչպես դա նշված Է 48 ապրանքային խմբի 3-րդ ծանոթությունում

4805 92 910

Այլ ոչ կավճապատ թուղթ ծալքավորված թղթի եւ ստվարաթղթի համար 1 մ2 համար 150գ ավելի, բայց 225գ պակաս զանգվածով, գլանա՟փաթեթներով կամ թերթերով՝ առանց հետագա մշակման կամ մշակված, ինչպես դա նշված Է 48 ապրանքային խմբի 3-րդ ծանոթությունում

4901

Տպագիր գրքեր, բրոշյուրներ, թերթիկներ, համանման տպագիր նյութեր բրոշյուրացված կամ առանձին թերթերի տեսքով

4904 00 000

Նոտաներ՝ տպագիր կամ ձեռագիր, կազմված կամ չկազմված, ձեւա՟վոր՟ված կամ չձեւավորված

5103

Բրդի կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ մազի թափոններ, ներառյալ մա՟նածագործական թափոնները, բացառելով գզած հումքը

5104 00 000

Գզված հումք բրդից կամ կենդանիների նուրբ կամ կոշտ մազից

5108

Մանվածք կենդանիների նուրբ մազից (ապարատային կամ սան՟դեր՟քա՟յին մանումից) չբաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար

5110 00 000

Մանվածք կենդանիների կոշտամազից կամ ձիու մազից (ներառյալ պո՟զու՟մենտային թելը ձիու մազից), բաժնեծրարված կամ չբաժնեծրարված ման՟՟րածախ վաճառքի համար

5113 00 000

Գործվածքներ կենդանիների կոշտ մազից կամ ձիու մազից

5203

Բամբակի մանրաթել, գզած կամ սանդերքագզած

6006

Տրիկոտաժե պաստառներ մեքենայագործ կամ ձեռագործ, այլ

7010 90 100

Ապակե բանկաներ պահածոյացման համար (բանկաներ ստերիլիզաց՟ման համար)

7015

Ապակիներ ժամացույցների համար եւ համանման ապակիներ, տեսողությունը ուղղող կամ չուղղող ակնոցների ապակիներ, կորացված, գոգավոր փոսիկացված կամ նմանատիպ ապակիներ, օպտիկական չմշակված, դատարկ ապակեգնդեր եւ դրանց սեգմենտներ նշված ապակիների պատրաստման համար

71

Մարգարիտ՝ բնական կամ աճեցված, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք մետաղներ, մետաղներ՝ երեսապատված թանկարժեք մետաղներով եւ իրեր դրանցից, զարդեղեն (բիժուտերիա), մետաղադրամ՟ներ, բացառությամբ՝

7112

Թանկարժեք մետաղների կամ թանկարժեք մետաղներով երեսպատված մետաղների թափոններ եւ ջարդոն, այլ թափոններ եւ ջարդոն թանկարժեք մետաղների կամ թանկարժեք մետաղների միացություններ պարունակող, հիմնականում օգտագործվող թանկարժեք մետաղների կորզման համար

7116

Ապրանքներ բնական կամ աճեցրած մարգարիտից, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից (բնական, արհեստական կամ վերա՟կանգնված)

7210 12 110

Սպիտակ թիթեղ երկաթից կամ չլեգիրացված պողպատից 600 մմ կամ ավե՟՟լի լայնությամբ, անագապատված գալվանական կամ այլ ծած՟կույ՟՟թով 0.5մմ-ից պակաս հաստությամբ, առանց հետագա մշակման, բացի մակ՟երեւույթի մշակումը կամ պարզապես նախապատրաստվածքների չա՟փով կտրատված, բացի ուղղակյունները (ներառյալ քառակուսիները)

7210 49 100

Հարթ գլանվածք երկաթից կամ չլեգիրացված պողպատից 600 մմ կամ ավե՟լի լայնությամբ, ցինկապատված ոչ էլեկտրոլիտիկ եղանակով, չծալքավորված առանց հետագա մշակման, բացի մակերեւույթի մշակումը կամ պարզապես նա՟խապատրաստվածքների չափով կտրատված, բացի ուղ՟ղան՟կյու՟՟նի՟՟նե՟րը (ներառյալ քառակուսիները)

7302

Արտադրատեսակներ սեւ մետաղներից, տրամվայի կամ երկաթուղային գծերի համար օգտագործվող, ռելսեր, զուգառելսեր եւ ատամնավոր ռել՟սեր, ուղեփոխման ռելսեր, փակ փոխհատման ուղեփոխիչներ, ուղե՟փոխման մետաղաձողեր եւ այլ ընդլայնական միացումներ, մետա՟ղակոճեր, կցվանքային մակադիրներ եւ տակդիրներ, սեպեր հենասալեր, կեռիկային ռելսային հեղյուսներ, բարձեր եւ առձգիչներ, հենոցներ, լայնադրակներ եւ այլ դետալներ, նախատեսված ռելսերի միացման կամ ամրացման համար

7503 00

Նիկելի թափոններ եւ ջարդոն

7601

Ալյումին չմշակված

7602 00

Ալյումինի թափոններ եւ ջարդոն

7606

Սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ ալյումինից 0.2 մմ-ից ավելի հաս՟տությամբ

84

Միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ, սարքավորումներ եւ մեխա՟նիկական հարմարանքներ, դրանց մասեր, բացառությամբ՝

8401

Միջուկային ռեակտորներ, սարքավորումներ իզոտոպների բաժանման համար

8402

Շոգեկաթսաներ կամ այլ շոգեարտադրող կաթսաներ (բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրակաթսաներից, որոնք կարող են արտադրել ցածր ճնշման գոլորշի), ջրային կաթսաներ շոգեգերտաքացուցիչներով

8403

Կաթսաներ՝ կենտրոնական ջեռուցման, բացի 8402 ապրանքային դիրքում նշված կաթսաներից

8404

Օժանդակ սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են 8402 կամ 8403 ապրանքային դիրքերում նշված կաթսաների հետ (օրինակ՛ ջերմօգտա՟գործիչներ, գերտաքացուցիչներ, մրի հեռացիչներ, վերաօգ՟տա՟գործիչներ), կոնդենսատորներ շոգեջրային կամ այլ շոգեուժային կայանք՟ների համար

8405

Գազագեներատորներ կամ շոգեգեներատորներ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց, ացետիլենային գեներատորներ եւ համանման գազագեներատորներ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց

8407

Ներքին այրման շարժիչներ կայծային բռնկումով, մխոցի պտտվող կամ հետադարձ-առաջընթաց շարժումով

8408

Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ եւ կիսադիզելներ)

8409

Մասեր՝ նախատեսված հատկապես կամ գլխավորապես 8407 կամ 8408 ապրանքային դիրքերում նշված շարժիչների համար

8411

Շարժիչներ տուրբոռեակտիվ եւ տուրբոպտուտակային, այլ գազային տուրբիններ

8412

Այլ շարժիչներ եւ ուժային կայանքներ

8413

Պոմպեր հեղուկային, ծախսաչափերով կամ առանց դրա, հեղուկների վերհաններ

8414

Պոմպեր օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսոր՟ներ եւ օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ օդաքաշ գլխադիր թասակներ կամ պահարաններ օդափոխիչներով, քամիչներով կամ առանց քամիչների

8416

Բոցամուղներ հեղուկ վառելիքի համար, փոշենման կարծր վառելիքի համար կամ գազային հրածորաններ, մեխանիկական հնոցներ, ներառյալ դրանց մեխանիկական կրակակալ ճաղացանցերը, մոխրա՟հեռացուցիչները եւ համանման այլ հարմարանքներ

8417

Հնոցներ եւ վառարաններ՝ արդյունաբերական կամ լաբորատոր, ներառ՟յալ աղբայրիչ վառարանները, ոչ էլեկտրական

8419

Մեքենաներ, սարքեր արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական տաքացմամբ (օրինակ` ջերմօգտագործիչներ, գերտաքացուցիչներ, մրի հեռացիչներ, վերաօգտագործիչներ), կոնդենսատորներ շոգեջրային կամ այլ շոգեուժային կայանքների համար

8420

Կալանդրաներ կամ այլ սռնակավոր, լիսեռային մեքենաներ, բացի մետաղ եւ ապակի մշակող մեքենաներից

8421

Սարքեր եւ սարքավորում հեղուկների կամ գազերի ֆիլտրացման կամ մաքրման համար

8422

Ամանեղեն լվացող մեքենաներ, սարքավորումներ շշեր կամ այլ տարողություններ լվանալու կամ չորացնելու համար, սարքավորումներ շշեր, բանկաներ լցնելու, խցանելու համար, արկղներ, պարկեր եւ այլ տարողություններ փակելու համար, դրանք պիտակավորելու համար, այլ սարքավորումներ փաթեթավորման եւ ծրարման համար (ներառյալ՝ ջերմանստեցմամբ ապրանք փաթեթավորող սարքավորումներ ծրարման նյութերով), սարքավորումներ ըմպելիքներ գազավորելու համար

8423

Սարքավորումներ ապրանքները կշռելու համար (բացի 0,05 գ կամ ավելի զգայնության կշեռքները), ներառյալ՝ կշեռքները, որոնք սարքավորված են ապրանքի զանգվածը հաշվարկելու եւ վերահսկելու հարմարանքով. մանրակշռւսքարեր բոլոր տեսակի կշեռքների համար

8424

Մեխանիկական սարքեր (ձեռքի ղեկավարումով կամ առանց դրա) հեղուկ եւ փոշենման նյութերը ցողելու եւ փոշեցրելու համար, կրակմարիչներ լիցքավորված կամ չլիցքավորված, հեղուկացրող կամ համանման սարքեր, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային եւ համանման նետիչ սարքեր

8425

Բազմաճախարակ ամբարձիչներ եւ վերհաններ, բացի արկղավոր ամբարձիչներից, կարապիկներ եւ կաբեստաններ, դոմկրատներ

8426

Նավային դերրիկ-կռունկներ. տարբեր տեսակի վերհան կռունկներ, ներառյալ ճոպանավոր կռունկները. վերհան ֆերմաներ շարժական, սայլակավոր բեռնիչներ եւ ավտոմեքենա-արհեստանոցներ համալրված վերհան կռունկով

8427

Ավտոբեռնիչներ եղանիկային բռնիչով, այլ ավտոբեռնիչներ՝ համալրված վերհան կամ բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքերով

8428

Այլ մեքենաներ եւ հարմարանքներ՝ բարձրացնելու, տեղափոխելու, բեռ՟նելու կամ բեռնաթափելու համար (օրինակ՝ վերելակներ, շար՟ժասանդուղքներ, փոխարկիչներ, ճոպանուղիներ)

8429

Ինքնագնաց բուլդոզերներ` ոչ դարձովի եւ դարձովի հարթաշերեփով, ավտոգրեյդերներ եւ պլանավորիչներ, կեռաշերեփներ, մեխանիկական բահեր, էքսկավատորներ, միաշերեփ բեռնիչներ, տոփանիչ մեքենաներ, ճանապարհային գլդոններ

8430

Այլ մեքենաներ եւ մեխանիզմներ՝ տեղափոխելու, համահարթման, պրոֆի՟լավորման, մշակելու, տոփանելու, խտացնելու, բնահողի, օգտակար հա՟նածոների կամ հանքաքարի հորատման կամ հանման համար, սար՟քավորում ցցեր խփելու եւ հանելու համար, գութանային եւ ռոտորային ձյունամաքրիչներ

8431

Մասեր` նախատեսված 8425-8430 ապրանքային դիրքերի տակ դասվող սարքավորումների համար

8432

Գյուղատնտեսության, այգեգործության կամ անտառտնտեսության մեջ օգտագործվող մեքենաներ հողի նախապատրաստման եւ մշակման համար, գլդոններ սիզամարգերի եւ մարզահրապարակների համար

8433

Մեքենաներ եւ մեխանիզմներ գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքահավաքի եւ կալսելու համար, մամլիչ-հասկահավաքներ, մամլիչներ ծղոտի կամ խոտի համար, խոտհնձիչներ կամ սիզամարգերի հնձիչներ, մեքենաներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ խոտանելու ձվերի, մրգերի կամ գյուղատեսական այլ մթերքների համար, բացի 8437 ապրանքային դիրքում նշվածներից

8434

Կթի ագրեգատներ կամ սարքեր, կաթի մշակման եւ վերամշակման սարքավորում

8435

Գինեգործության, մրգային հյութերի եւ համանման ըմպելիքների համար մամլիչներ, ջարդիչներ եւ նման սարքավորում

8436

Սարքավորումներ այլ՝ գյուղատնտեսության, այգեգործության, անտա՟ռային տնտեսության, թռչնաբուծության, մեղվաբուծության հա՟մար, ներառյալ սերմեր աճեցնելու համար սարքավորումները՝ մեխանի՟կական կամ տաքացնող հարմարանքներով, այլ ինկուբատորներ թռչնա՟բու՟ծության համար եւ բրուդերներ

8437

Մեքենաներ սերմեր, հացահատիկներ եւ չոր լոբազգի կուլտուրաներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ մաղելու համար, սարքավորումներ ալրաղաց արդյունաբերության համար կամ այլ սարքավորումներ հացահատիկների կամ չոր լոբազգիների մշակման համար, բացի գյուղատնտեսական ֆերմաներում օգտագործվող մեքենաներից

8439

Ցելյուլոզային նյութերից զանգվածի արտադրության, թղթի եւ ստվարաթղթի պատրաստման կամ վերամշակման սարքավորում

8440

Կազմարարական սարքավորումներ, ներառյալ՝ բրոշյուրավորման մեքենաները

8441

Այլ սարքավորումներ թղթային զանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից արտադրանք արտադրելու համար, ներառյալ՝ ամեն տեսակի կտրող մեքենաները

8442

Մեքենաներ, ապարատներ եւ արտադրական հանդերձանք (բացի 8456-8465 ապրանքային դիրքերում նշված հաստոցներից)՝ տպատառերի ձուլման կամ տպատառերի շարվածքի համար, տպագրական բլոկների, թիթեղների, գլանների կամ տպագրական այլ տարրերի նախա՟պատ՟րաստման կամ պատրաստման համար, տպագրական տառեր, բլոկներ, թիթեղներ եւ այլ տպագրական տարրեր, բլոկներ, թիթեղներ, գլաններ եւ վիմագրության քարեր՝ նախապատրաստած տպագրական նպա՟տակ՟ների համար (օրինակ՝ տաշած, հղկած կամ ողորկած)

8443

Տպագրական սարքավորումներ, ներառյալ ներկաշերտ տպագրական մեքենաները, 8471 ապրանքային դիրքում դասակարգվածներից տարբերվող օժանդակ մեքենաներ եւ սարքավորումներ.

8444 00

Մեքենաներ արհեստական մանածագործական նյութերի արտամղման, արտաձգման, տեքստուրավորման կամ կտրատման համար

8445

Մեքենաներ մանածագործական մանրաթելերի մշակման համար, մանող, միահյուսող կամ ոլորող եւ այլ սարքավորումներ մանածագործական մանվածք պատրաստելու համար, կծկիչ կամ փաթաթիչ մեքենաներ (ներառյալ միջնաթել- կծկիչ) եւ 8446 կամ 8447 ապրանքային դիրքերում նշված մեքենաների վրա օգտագործելու համար մանվածք նախա՟պատրաստող մեքենաներ

8448

Օժանդակ սարքավորումներ 8444-8447 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար (օրինակ՝ ազբիկները բարձրացնող կարետկաներ, ժակարդային մեխանիզմներ, ավտոմատ սեւեռակման մեխանիզմներ, մաքոքը փոխող մեխանիզմներ), մասեր եւ պարագաներ՝ նախատեսված միայն կամ հիմնականում 8444-8447 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար (օրինակ՝ իլիկներ եւ եղանապտուտակներ, ասեղնավոր գարնիտուրա, սանրեր, թելա՟կոր՟զաններ, մաքոքներ, ազբիկներ եւ ազբիկային շրջանակներ, տրի՟կո՟տաժային ասեղներ)

8450

Լվացքի մեքենաներ՝ կենցաղային կամ լվացքատների համար, ներառյալ՝ քամիչ հարմարանք ունեցոո. մեքենաները

8451

Սարքավորումներ (բացի 8450 ապրանքային դիրքում դասակարգված մեքենաներից)՝ լվանալու, մաքրելու, քամելու, չորացնելու, արդուկելու, մամլելու (ներառյալ՝ նյութերի ջերմաֆիկսացման մամլիչները), սպի՟տակեցնելու, ներկելու, ապրետուրավորելու, մշակելու, ծածկա՟պա՟տելու եւ տոգորելու համար մանվածքը, մանածագործական նյութերը, մանա՟ծագործական պատրաստի արտադրանքը, մեքենաներ մանա՟ծա՟գոր՟ծական կամ այլ հիմքի վրա մածուկ քսելու համար, որոնք օգտա՟գործվում են հատակի ծածկապատման նյութերի արտադրության մեջ, ինչպիսին է լինոլեումը. մեքենաներ մանածագործական նյութերը կծկելու, հետ կծկելու, ծալելու, կտրելու կամ ծակելու համար

8452

Կարի մեքենաներ, բացի 8440 ապրանքային դիրքում դասակարգված կազմարարական, բրոշյուրավորման մեքենաներից, կահույք՝ նախա՟տեսված կարի մեքենաների համար, ասեղներ կարի մեքենաների համար

8453

Սարքավորումներ մորթի կամ կաշի նախապատրաստելու, դաբաղելու կամ մշակելու համար, կաշվե կոշիկներ կամ մորթուց կամ կաշվից այլ իրեր պատրաստելու կամ նորոգելու համար, բացի կարի մեքենաներից

8466

Մասեր եւ պարագաներ, նախատեսված 8456-8465 ապրանքային դիրքերին դասվող սարքավորումների համար

8467

Ձեռքի գործիքներ՝ օդաճնշման, հիդրավլիկ կամ ներկառուցված էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով

8468

Սարքավորումներ եւ ապարատներ փափուկ եւ պինդ զոդանյութով զոդելու կամ եռակցելու համար (պիտանի կամ ոչ պիտանի կտրելու համար), որոնք չեն պատկանում 8515 ապրանքային դիրքին, մեքենաներ եւ ապարատներ մակերեսային ջերմամշակման համար, գազով աշխատող

8469

Գրամեքենաներ, այդ թվում՝ ավտոմատացված գրամեքենաներ, բացի 8471 ապրանքային դիրքի տպիչ սարքերից, հարմարանքներ տեքստերի մշակ՟ման համար

8470

Հաշվարկիչներ եւ գրանցման, վերարտադրության եւ տվյալների տեսողական ներկայացման գրպանի մեքենաներ՝ հաշվարկչի ֆունկցիաներով, հաշվապահական մեքենաներ, փոստային դրոշմանշիչ մեքենաներ, տոմսային ապարատներ եւ այլ համանման մեքենաներ՝ հաշվիչ սարքերով, դրամարկղային ապարատներ

8471

Հաշվիչ մեքենաներ եւ դրանց բլոկներ

8472

Այլ գրասենյակային սարքավորումներ (օրինակ` հեկտոգրաֆիական կամ բազմացնող տրաֆարետային ապարատներ, հասցեների մեքենաներ, ավտոմատ սարքեր՝ թղթադրամներ տալու համար, մեքենաներ՝ մետա՟ղադրամները տեսակավորելու, հաշվելու եւ փաթեթավորելու համար, մա՟տիտներ սրելու մեքենաներ, սորատային մեքենաներ կամ մեքենաներ՝ բրոշյուրները, գրքերը, փաստաթղթերը երկաթակապերով ամրացնելու համար)

8473

Մասեր եւ պարագաներ (բացի տուփերից, ծածկոցներից եւ համանման ապրանքներից տեղափոխման համար)՝ նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8469-8472 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար

8475

Մեքենաներ էլեկտրական կամ էլեկտրոնային լամպերի, խողովակների կամ էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ ապակյա անոթներում գազապարպման լամպերի հավաքման համար, մեքենաներ ապակի կամ ապակյա արտադրանքների պատրաստման կամ ջեր՟մամշակ՟ման համար

8476

Առեւտրի ավտոմատներ (օրինակ՝ փոստային նամականիշերի, սիգարետների, պարենային ապրանքների կամ ըմպելիքների վաճառքի համար), ներառյալ՝ դրամը մանրելու ավտոմատներ

8478

Սարքավորումներ թութունի նախապատրաստման կամ պատրաստման համար, այլ տեղում չհիշատակված.

8479

Հատուկ նշանակության մեքենաներ եւ մեխանիկական հարմարանքներ, այլ տեղում չհիշատակված.

8480

Մետաղաձուլման արտադրության համար կաղապարներ

8481

Ծորակներ, կափույրներ, վենտիլներ եւ համանման ամրաններ՝ խողովակատարների, կաթսաների, ջրամբարների, գլանատակառների, բաքերի եւ համանման տարողությունների համար, ներառյալ՝ ռեդուկ՟ցային եւ ջերմակարգավորիչ կափույրներ

8482

Առանցքակալներ

8483

Տրանսիմիսիոն լիսեռներ

8532

Հաստատուն, փոփոխական կամ սարքաբերող էլեկտրական կոնդենսատորներ

8533

Էլեկտրական դիմադրություններ (ներառյալ՝ ռեոստատներ եւ պոտենցիոմետրեր), բացի ջերմային էլեմենտներից

8534 00

Տպասխեմաներ

8541

Դիոդներ, տրանզիստորներ եւ համանման կիսահաղորդչային սարքեր. լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքեր, ներառյալ՝ լուսագալվանական տարրերը՝ հավաքված կամ չհավաքված որպես մոդուլ, ներկառուցված կամ չներկառուցված վահանի վրա, լուսարձակող դիոդներ, պյեզոէլեկտրական բյուրեղներ հավաքված

8542

Էլեկտրոնային ինտեգրալ եւ միկրոհավաքված սխեմաներ

8545

Ածխային Էլեկտրոդներ, ածխային խոզանակներ, ածուխներ լամպերի կամ մարտկոցների համար, եւ այլ իրեր՝ գրաֆիտից կամ ածխածնի այլ տեսակներից՝ մետաղի հետ կամ առանց մետաղի՝ Էլեկտրատեխնիկայում կիրառվող

86

Երկաթգծի լոկոմոտիվներ կամ տրամվայի շարժիչավոր վագոններ, շարժակազմ եւ դրանց մասեր, երկաթգծի կամ տրամվայի ուղեգծային սարքավորումներ եւ սարքեր եւ դրանց մասեր, բոլոր տեսակի մեխանիկական (ներառյալ՝ Էլեկտրամեխանիկական) ազդանշանային սարքավորումներ, բացառությամբ՝

8605 00 000

Ուղեւորատար վագոններ երկաթուղային կամ տրամվայի ոչ ինքնագնաց (կցովի), վագոններ ուղեբեռային, փոստային եւ այլ հատուկ վագոններ երկաթուղային կամ տրամվայի, ոչ ինքնագնաց (բացի 8604 ապրանքային դիրքում նշվածներից)

8606

Վագոններ երկաթուղային կամ տրամվայի, բեռնատար ոչ ինքնագնաց

8609 00

Բեռնարկղեր (ներառյալ՝ հեղուկ բեռների տեղափոխման համար տարողությունները)՝ հատուկ նախատեսված եւ սարքավորված տրանսպորտի մեկ կամ մի քանի տեսակներով փոխադրումների համար

8701

Տրակտորներ, բացի 8709 ապրանքային դիրքի տրակտորներից

8702

Ավտոմեքենաներ նախատեսված 18 եւ ավելի մարդ (ներառյալ` վարորդը) տեղափոխելու համար

8705

Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, հատուկ նշանակության, բացի ուղեւորների կամ բեռների տեղափոխման համար օգտագործվողներից (օրինակ՝ բեռնատար ավտոմեքենաներ՝ վթարային նորոգման համար, ավտոամբարձիչներ, հրշեջ տրանսպորտային միջոցներ, բետոնախառնիչներ, ճանապարհները մաքրող, ջրող ավտոմեքենաներ, ավտոարհեստանոցներ, ռենտգենյան կայանքներով ավտոմեքենաներ)

8713

Շարժվելու անընդունակ մարդկանց համար սայլակներ, սարքավորված կամ չսարքավորված շարժիչով կամ տեղափոխման համար այլ մեխանիկական սարքերով

88

Թռչող ապարատներ, տիեզերական ապարատներ եւ դրանց մասեր, բացառությամբ՝

8802

Թռչող ապարատներ այլ, տիզերական ապարատներ

8803

Մասեր՝ 8801 կամ 8802 ապրանքային դիրքերում նշված թռչող ապարատների

8804 00 000

Պարաշյուտներ եւ դրանց մասեր

9001

Օպտիկական մանրաթելեր եւ մանրաթելաօպտիկական լարաններ. մանրաթելաօպտիկական մալուխներ, բացի 8544 ապրանքային դիրքում նշվածներից, թերթեր եւ թիթեղներ՝ բեւեռացնող նյութից, ոսպնյակներ (ներառյալ կոնտակտայինները), պրիզմաներ, հայելիներ եւ այլ օպտիկական տարրեր ցանկացած նյութից, առանց շրջանակի, բացի չմշակված օպտիկական ապակուց պատրաստված տարրերից

9012

Մանրադիտակներ, բացի օպտիկականից, դիֆրակցիոն ապարատներ

9018

Սարքեր եւ հարմարանքներ կիրառվող բժշկության, վիրաբուժության, ատամնաբուժության կամ անասնաբուժության մեջ (ներառյալ՝ սցինտիգրաֆիկական ապարատներ), էլեկտրաբժշկական այլ ապարատուրաներ եւ սարքեր՝ տեսողությունը հետազոտելու համար

9020 00

Շնչառական սարքավորում այլ եւ գազային դիմակներ, բացի, պաշտպանական դիմակներից, առանց մեխանիկական դետալների եւ փոխովի զտիչների

9021

Օրթոպեդիկ հարմարանքներ, ներառյալ՝ հենակներ, վիրաբուժական գոտիներ եւ կալանտներ, բեկակալներ եւ այլ հարմարանքներ՝ կոտրվածքները բուժելու համար. մարմնի արհեստական մասեր, լսողական ապարատներ եւ այլ հարմարանքներ, որոնք կրում են մարմնի վրա, իրենց հետ կամ պատվաստվում են մարմնի մեջ փոխհատուցելու համար օրգանի արատը կամ կորցրած աշխատունակությունը

9022

Ապարատներ՝ հիմնված ռենտգենյան, ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթների օգտագործման վրա՝ նախատեսված կամ չնախատեսված բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական եւ անասնաբուժական օգտագործման համար, ներառյալ՝ ռենտգենաչափիչ կամ ռադիոթերապեւտիկ ապարատները, ռենտգենյան խողովակներ եւ ռենտգենյան ճառագայթման այլ գեներատորներ, բարձր լարման գեներատորներ, վահաններ, ղեկավարման պուլտեր էկրաններ, սեղաններ, բազկաթոռներ եւ համանման այլ արտադրատեսակներ՝ հետազոտության կամ բուժման համար

9108-9112, 9114

Ժամացույցների մասեր եւ մեխանիզմներ

9301

Զենք ռազմական նմուշի, բացառությամբ ռեւոլվերներից, ատրճա՟նակն՟ե՟՟րից եւ 9307 ապրանքային դիրքի զենքերից

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունիսի 1-ից: