Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-858-26.04.2006-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

2003Թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԱԺ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Սահմանադրության 73 եւ ԱԺ կանոնակարգի 22 եւ 52 հոդվածներով

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1. 2003թ. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած համապետական ընտրությունների ընթացքում թույլ տրված իրավախախտումներն ուսումնասիրելու եւ Ազգային ժողովին եզրակացություն (տեղեկանք) ներկայացնելու համար ստեղծել ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)։

2. Հանձնաժողովի առջեւ դնել հետեւյալ խնդիրները

- ընտրությունների ընթացքում եւ դրանից հետո դատախազություն ներկայացված հանցագործության փաստերի մասին հայտարարությունների քննության ընթացքի, ընտրակեղծիքների կազմակերպիչներին եւ իրականացնողներին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու կամ չենթարկելու հիմքերի ուսումնասիրությունը;

- ընտրությունների ժամանակ վերադաս ընտրական հանձնաժողովներին եւ դատարաններին ներկայացված դիմում բողոքների քննության ընթացքի ուսումնասիրությունը;

- ընտրությունների ընթացքում ոստիկանության մարմինների գործելակերպի օրինականության ուսումնասիրությունը;

- . անձանց ապօրինաբար վարչական պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների խախտման փաստերի եւ հիմքերի ուսումնասիրությունը՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջների ներքո;

- ընտրական վեճերով ՀՀ սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումների կատարման ընթացքի ուսումնասիրությունը;

- ընտրական փաստաթղթերի՝ այդ թվում ընտրողների ցուցակների ուսումնասիրությունը՝ անկախ փորձագետների ներգրավմամբ;

- անցկացված ընտրությունների եւ ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների համադրումը, ինչպես նաեւ այդ միջազգային պարտավորությունների բովանդակությունը՝ ՀՀ Սահմանադրության եւ ՀՀ օրենսդրության մեջ արտացոլման ուսումնասիրությունը;

- իր գործունեության արդյունքում համապատասխան օրենսդրական եւ այլ բնույթի առաջարկություններ ԱԺ ներկայացնելը։

3. Հանձնաժողովն իրականացնում է ուսումնասիրություններ՝ այդ թվում պետական եւ տեղական ինքնակառավարման իրավասու մարմինների հետ միասին՝ այդ ուսումնասիրությունների վերաբերյալ կազմելով համապատասխան արձանագրություններ;
4. Հանձնաժողովն իրավասու է հարցումներով դիմել համապատասխան մարմիններին (կազմակերպություններին), որոնք հնարավորինս սեղմ ժամկետում տրամադրում են անհրաժեշտ տեղեկատվություն;

5. Հանձնաժողովն իր առջեւ դրված խնդիրներն իրականացնելիս իրավասու է ներգրավել համապատասխան մասնագետների, փորձագետների, աուդիտորների;

6. Հանձնաժողովն ստեղծել հետեւյալ կազմով մեկական պատգամավոր խմբակցություններից, պատգամավորական խմբերից եւ դրանց կազմում չընդգրկված պատգամավորներից;

7. Պատգամավորները հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են համապատասխան խմբակցության, պատգամավորական խմբի ղեկավարի ներկայացմամբ;

8. Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու համար խմբակցության կամ պատգամավորական խմբի կազմում չընդգրկված պատգամավորների թեկնածուին առաջադրում են պատգամավորները՝ Ազգային ժողովի նիստում։ Ընտրված է համարվում այն պատգամավորը, որն էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպված քվեարկությամբ ստանում է առավել շատ ձայներ։

9. Հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է նախագահ եւ տեղակալ;

10. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա է անդամների կեսից ավելին։ Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ։

11. ԱԺ աշխատակազմը ապահովում է Հանձնաժողովի կազմակերպչական, փաստաթղթային, վերլուծական, տեղեկատվական, ֆինանսատնտեսական եւ նյութատեխնիկական գործունեությունը։

12. Ազգային ժողովի կանոնակարգի 22 հոդվածի համաձայն Հանձնաժողովն ունի 1 գործավար եւ 3 փորձագետ։

13. Հանձնաժողովն իր գործունեության արդյունքների մասին Ազգային ժողովին զեկուցում է մինչեւ 2004թ. մարտի 1-ը։ Մինչեւ այդ Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ ԱԺ նիստում կարող է հանդես գալ հաղորդումներով։