Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-8471-13.04.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (28 դեկտեմբերի 1998 թվականի,ՀՕ-270) 10-րդ հոդվածի` 1-ին կետի 1-ին պարբերությունը «համապատասխան» բառից հետո լրացնել «եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:» բառերով:

Հ ոդված 2. 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ» ենթակետը փակագծերում «վճարի» բառից հետո լրացնել «եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: