Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-8281-17.03.2006-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի  (18 ապրիլի 2003 թվական, ՀՕ-528-Ն, այսուհետ` Օրենսգրքի) 149-րդ հոդվածի`

ա/ 1-ին մասի սանկցիան շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով»:

բ/ 2-րդ մասը լրացնել նոր` «6-րդ» կետով, հետեւյալ խմբագրությամբ. «6. զուգորդվել է անձին ազատությունից զրկելով», ինչպես նաեւ սանկցիան շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «պատժվում է ազատազրկմամբ երկուսից մինչեւ հինգ տարի ժամկետով»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 150. Ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելը.

Հանրաքվեի կամ ընտրությունների ընթացքում ձայներն ակնհայտ սխալ հաշվելը կամ ընտրությունների արդյունքները, այդ թվում` արձանագրությունները, դրանց պատճենները, այլ ընտրական փաստաթղթերը եւ դրանց քաղվածքները ակնհայտ սխալ տվյալներով հաստատելը, քվեատուփ հափշտակելը, համակարգչում ակնհայտ սխալ տվյալներ մուտքագրելը, մուտքագրված տվյալները փոփոխելը, ինչպես նաեւ որեւէ այլ եղանակով ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելը կամ այդ նպատակով ընտրական փաստաթղթերը վերադաս ընտրական մարմիններին սահմանված ժամկետում չներկայացնելը`

պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 151-րդ հոդվածի սանկցիան շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` մեկից հինգ տարի ժամկետով»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 152-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 152. Ընտրողների ցուցակները կազմելու, դրանք քաղաքացիներին եւ կաուսակցություններին տրամադրելու կամ հրապարակելու կարգը խախտելը

Ընտրողների ցուցակները կազմելու համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի կողմից ընտրողների ցուցակները քաղաքացիներին կամ կուսակցություններին տրամադրելու համար սահմանված կարգը խախտելը, դրանք չտրամադրելը կամ սահմանված կարգով դրանք չհրապարակելը`

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով:

Ընտրողների ցուցակները կազմելու համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի կողմից ընտրողների ցուցակները կազմելու համար սահմանված կարգը խախտելով կեղծիքներ կատարելը

Պատժվում է ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով կամ առանց դրա»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի սանկցիան շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` վեց ամսից երկու տարի ժամկետով»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի սանկցիան «երկուհարյուրապատիկից» բառը փոխարինել «երեքհարյուրապատիկից» բառով, «առավելագույնը» բառը փոխարինել «վեց ամսից» բառերով, իսկ «կամ կալանքով` մեկից երկու ամիս ժամկետով» բառերը հանել:

Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել նոր` 1541 հոդվածով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 1541 . Կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ պատրաստելը կամ ակնհայտ կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ հանձնելը կամ իրացնելը

Անձնական դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ պատրաստելը կամ ակնհայտ կեղծ քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ հանձնելը կամ այլ եղանակով իրացնելը` պատժվում է ազատազրկմամբ երեքից յոթ տարի ժամկետով` գույքի բռբագրավմամբ կամ առանց դրա:

Նույն արարքը, որը կատարվել է`

1.խոշոր չափերով,

2. մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ`
պատժվում է`

ազատազրկմամբ` վեցից տասը տարի ժամկետով` գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:»:

Հոդված 8. Օրենսգիրքը լրացնել նոր` 1542 հոդվածով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 1542 . Ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելը

Թեկնածուներից որեւէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելու կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու պայմանով թեկնածուներից, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք ստանալը`

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով:

Ընտրողին թեկնածուներից որեւէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով:»:

Հոդված 9. «Հոդված 1543 . Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը չվերադարձնելը, կնիքի պահպանման սահմանված կարգը խախտելը

Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը սահմանված ժամկետում` դրա համար պատասխանատու անձի կողմից չվերադարձնելը, ինչպես նաեւ կնիքի` պահպանման համար սահմանված կարգը խախտելը`

պատժվում է ազատազրկմամբ` վեց ամսից մեկ տարի ժամկետով»:

Հոդված 10. Օրենգիրքը լրացնել նոր` 1544 հոդվածով` հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 1544 . Զենքով` տեղամասային կենտրոն մուտք գործելը

Քվեարկության օրը զենք կրելու իրավունք ունեցող անձի կողմից զենքով ցուցադրաբար տեղամասային կենտրոն (քվեարկության խցիկ) մուտք գործելն առանց ծառայողական անհրաժեշտության`

պատժվում է ազատազրկմամբ` վեց ամսից մեկ տարի ժամկետով»:

Հոդված 11. Օրենսգիրքը լրացնել նոր` 1545 հոդվածով, հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 1545 . Վստահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալուն խոչընդոտելը, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունների պատճեններ չտալը

Վստահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին ընտրական փաստաթղթերին սահմանված դեպքերում եւ կարգով ծանոթանալուն խոչընդոտելը, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունների պատճենները, քաղվածքները չտալը

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` վեց ամսից երկու տարի ժամկետով»:

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: