Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-8181-07.03.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածը լրացնել նոր 171 կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ`
«171 . ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

171 .1 Մանկատների կազմակերպման համար`տարեկան

բազային տուրքի100 -ապատիկի չափով»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքնուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից 6 ամիս հետո: