Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-5587-10.04.2023-ԱՍ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Հիմնադրամների մասին» 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-516-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածում`

1. վերնագրում «շահառուները» բառից հետո լրացնել «, կամավորները» կետադրական նշանով եւ բառով.

2. լրացնել նոր` 5-րդ մասով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«5. Հիմնադրամը կարող է իր աշխատանքներում ներգրավել կամավորների` օրենքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից երեք ամիս հետո: