Armenian ARMSCII Armenian
Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում


Պ-3394 -14.07.2022-ՊԻ-011


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-224-Ն սահմանադրական օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Կուսակցության անվանումը չի կարող պարունակել անձնանուն կամ դրանց շփոթելու աստիճան նման անվանումներ եւ/կամ դրանց հոլովաձեւեր: »

Հոդված 2. Եզրափակից մաս եւ անցումային դրույթ

1. Սույն օրենք ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

2. Սույն օրենքի կարգավորումները չեն տարածվում մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գրանցված կուսակցությունների վրա: