Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-102-29.11.2021-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային oրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 289-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «հաշվարկելու եւ վճարելու» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան տարեկան պետական տուրք վճարելու» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«2) պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման ճշտության ստուգում.»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետում «Օրենսգրքով սահմանված ելակետային տվյալների եւ գործակիցների» բառերը փոխարինել «պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: