Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0901-12.11.2021-ԱՍ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՆՁԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» 2021 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-195-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4.1-ին, 4.2-րդ եւ 4.3-րդ կետերով.

«4.1) հաստատում է բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը.

4.2) հաստատում է բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները.

4.3) հաստատում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական անհատական ծրագրերի կազմման եւ իրականացման կարգը.»:

Հոդված 2. Oրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բառերով՝ «եւ գործում է 2023 թվականի փետրվարի 1-ից, բացառությամբ 5-րդ հոդվածի 4.1-ին, 4.2-րդ եւ 4.3-րդ կետերի»:

Հոդված 3. Oրենքի  14-րդ  հոդվածում  1-ին  մասից  հանել  երկրորդ նախադասությունը:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: