Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-077-28.10.2021-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածում

1. 6.1-ին մասում «գործունեություն» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ՝ սույն հոդվածի 6.2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի)» բառերը,

2. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6.2-րդ, 6.3-րդ եւ 6.4-րդ մասերով.

«6.2. Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Ճապոնիայի, Միացյալ Թագավորության, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ կարող են իրականացնել սույն օրենքով նախատեսված գործունեության իրականացման վայրի պահանջ չնախատեսող լիցենզավորման ենթակա գործունեություն (բացառությամբ՝ սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 1-ին կետի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ ենթակետերով, 5-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով, 6-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ ենթակետերով, 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքերի) տվյալ պետության կողմից տրված համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում:

6.3. Սույն հոդվածի 6.2-րդ մասով նախատեսված թույլտվությունը մերժվում է սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4.1-ին, 5-րդ մասերով սահմանված հիմքերով:

6.4. Օրենքով նախատեսված գործունեության իրականացման վայրի պահանջ չնախատեսող՝ Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.2 մասով սահմանված երկրների իրավաբանական անձանց կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար թույլտվության տրման կարգը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում մշակել եւ հաստատել սույն օրենքի 6.4-րդ կետով սահմանված գործունեության իրականացման վայրի պահանջ չնախատեսող՝ Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.2 մասով սահմանված երկրների իրավաբանական անձանց կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար թույլտվության տրման կարգը:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը

Սույն օրենքի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ-ում լիցենզավորման ենթակա գործունեության՝ վայրի պահանջ չնախատեսող տեսակներով զբաղվելու համար Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Ճապոնիայի, Միացյալ Թագավորության, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավաբանական անձանց կողմից տվյալ պետության կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայի (կամ համարժեք թույլտվության) առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան լիազոր մարմնին դիմելու եւ պարզեցված ընթացակարգով թույլտվություն ստանալու օրենսդրական կարգավորում սահմանելու անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1-րդ մասի համաձայն՝ օտարերկրյա իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունեն զբաղվել օրենքով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեության համապատասխան տեսակով բացառապես ՀՀ կառավարության թույլտվությամբ: Արդյունքում՝ համապատասխան ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից կազմվում է ՀՀ կառավարության որոշման համապատասխան նախագիծ եւ ներկայացվում ՀՀ կառավարության քննարկմանը:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

ՀՀ կառավարությունը որդեգրել է տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման, գործարար միջավայրի զարգացմանը խոչընդոտող դրույթների վերացման, պետության կողմից բիզնեսին, այդ թվում եւ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների բարելավման եւ պարզեցման քաղաքականություն:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

ՀՀ-ում վայրի պահանջ չնախատեսող լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Ճապոնիայի, Միացյալ Թագավորության, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավաբանական անձանց` տվյալ պետության կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայի (կամ համարժեք թույլտվության) առկայության դեպքում պարզեցված ընթացակարգով թույլտվության տրամադրում՝ առանց ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելով:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձիք

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

6. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված ակնկալվող արդյունքը կլինի Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Ճապոնիայի, Միացյալ Թագավորության, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավաբանական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեության իրականացման վայրի պահանջ չնախատեսող լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար պահանջվող ընթացակարգերի դյուրինացումը՝ բացառելով ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու պահանջը:

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով լրացվող օրենքի 6.2 մասում նշված բացառությունները պայմանավորված են հետեւյալ հանգամանքներով.

 • Պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրվում են ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման եւ արտահանման, տարանցիկ փոխադրման, առեւտրի միջնորդական գործունեության լիցենզիաներ եւ դրանցից բխող թույլտվություններ (օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 1-ին կետի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ ենթակետեր): Ռազմական նշանակության արտադրանքի շրջանառությունը զգայուն եւ հսկվող գործընթաց է, որի նկատմամբ ամբողջ աշխարհում իրականացվում է խիստ վերահսկողություն: Ուստի, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ու պետական շահերը, ինչպես նաեւ ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները՝ Նախագծով առաջարկվող մոտեցումը նշված գործունեության տեսակների մասով նպատակահարմար չէ:
 • Ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրվում են վիճակախաղերի եւ շահումով, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների կազմակերպման լիցենզիաներ (օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 15-րդ կետի 1-ին եւ 3-րդ ենթակետեր): «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն կարող են իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձ հանդիսացող հիմնադիրներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առեւտրային կազմակերպությունները` համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա:

  «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, խաղատների գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առեւտրային կազմակերպությունները` լիազոր մարմնի կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա:

  «Վիճակախաղերի կազմակերպում» եւ «ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպում» գործունեությունները գործունեության իրականացման վայրի պահանջ չնախատեսող լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներ են, սակայն վերը նշված օրենքներով օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար սահմանված են սահմանափակումներ նշված գործունեություններով զբաղվելու համար:

 • ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրամադրվում են էլեկտրաէներգետիկական շուկայի օպերատորի ծառայությունների լիցենզիաներ (օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետ): «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն, էլեկտրաէներգետիկական շուկայի օպերատորի ծառայությունն իր բնույթով բացառիկ է եւ օտարերկրյա պետության կողմից տրված լիցենզիայի հիման վրա ՀՀ-ում համարժեք գործունեություն իրականացվել չի կարող, ուստի Նախագծով առաջարկվող մոտեցումը նշված գործունեության տեսակի մասով նպատակահարմար չէ:
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվում են արժութային կարգավորման, արժեթղթերի շրջանառության, բանկային եւ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների բնագավառի լիցենզիաներ (վայրի պահանջ նախատեսված չէ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 5-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով, 6-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ ենթակետերով սահմանված գործունեության տեսակների համար): Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հատուկ կարգավորման՝ օրենքով սահմանված լիցենզավորման, այդ թվում` լիցենզիաների տրման, դրանց գործողության ժամկետի երկարաձգման, վերաձեւակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման եւ այլ ընթացակարգերը եւ պահանջները չեն տարածվում սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով նախատեսված` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրվող լիցենզիաների վրա: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից առաջարկվել է Նախագծով առաջարկվող մոտեցումը չկիրառել վերջինիս կողմից տրվող լիցենզիաների հիման վրա իրականացվող գործունեության տեսակների վրա:

  7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային եւ/կամ այլ ռազմավարություններ.

  Նախագիծը չի բխում ռազմավարական հետեւյալ փաստաթղթերից՝ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային եւ/կամ այլ ռազմավարություններ:


  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

  «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցում կամ ծախսերի ավելացում չի նախատեսվում:
   

  Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ
  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշում

  Գրություն